Welkom


Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuur-beheer. Het jagen komt voort uit liefde voor de natuur. De jagers (wild-beheerders) dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. De individuele wildbeheerders zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's), zodat hun kennis, ervaring en capaciteit op lokaal niveau gebundeld is. 

Wildbeheerders zijn gebonden aan de flora- en faunawet, de door provinciale staten vast-gestelde faunabeheerplannen en aan de door op landelijk niveau door hen onderling afge-sproken gedragsregels: de weidelijkheidsnormen. Wildbeheerders streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit en een verantwoorde wildstand.
Zij doen dit middels biotoopverbetering en door het beheer van dierpopulaties.
Een tweede belangrijk facet is het voorkomen van overmatige schade aan landbouwgewassen, andere diersoorten en verkeersveiligheid. De wildbeheerder oogst in het kader van faunabeheer tenslotte, waar mogelijk, op bescheiden wijze uit de overvloed van de natuur.

Organisatie van de jacht.
De landelijke organisaties voor jacht en wildbeheer zijn:
  • de KNJV Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en
  • de NOJG Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
Zij behartigen de belangen van het jachtbedrijf op landelijk niveau.  Daarnaast wordt nauw wordt samengewerkt met "gespecialiseerde" landelijke verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn Vereniging Veluws Hert, Vereniging Het Ree, Valkeniersorganisaties, Jachthondenorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties. De structuur van de KNJV of NOJG zijn als volgt ingericht:
  • Landelijk Bestuur
  • Gewesten
  • Wildbeheereenheden (WBE's)
  • Individuele leden (jagers, hondenmensen en andere natuurliefhebbers)
Een wildbeheereenheid of WBE is een vereniging of stichting waarin jachthouders en jagers/wild-beheerders in een benoemd gebied zich aaneengesloten hebben, om gezamenlijk, op basis van het provinciaal faunabeheerplan, het beheer uit te oefenen.
Een gewest behartigt de belangen van de jacht op provinciaal niveau.
 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht.
In deze nieuwe wet wordt het geheel van jacht, beheer van dierpopulaties en bestrijding van schade aan gewassen en diersoorten geregeld. De Faunabeheereenheden (FBE's) vormen daarin een belangrijke schakel tussen overheid, belangenorganisaties en wildbeheereenheden. Nederland is opgedeeld in zo'n 15 faunabeheereenheden.
Middels dit faunabeheerplan vragen zij ontheffingen (art. 68) aan bij de provincie, en geven die voor uitvoering door aan de betreffende WBE's.
 
Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De WBE Delfland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.
 
© Copyright
De Content op deze website valt onder het auteurs- en databankenrecht. Verveelvoudiging (waaronder bewerken, opslaan en downloaden) en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content danwel de houder van het auteursrecht van de content niet toegestaan.
Copyright Header WBE-Delfland: foto Martin Zwaan.

Aanmelden en opzeggen lidmaatschap WBE.
Aanmelden en opzeggen (ingevolge Artikel 2:36 lid 6 BW) van het lidmaatschap van de WBE kunt u door een schriftelijke mededeling aan het secretariaat van de WBE (zie onderstaand postadres) of via de kontaktpagina. Zie ook tabblad "Lidmaatschap WBE" voor nadere informatie.

Deel deze pagina:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail


10 jaar verantwoord faunabeheer uitgevoerd door fauanbeheerders met hart voor de natuur.