WBE Delfland


Logo WBE DelflandWBE Delfland is opgericht in 2004 en telt momenteel 200 leden. Het is een actieve club die zich graag inzet voor de belangen van fauna, agrariers en jagers in de regio Delfland (Zuid-Holland).  
Het dichtbevolkte nederland heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer in samenwerking tussen jagers, faunabeheerders, terreinbeherende organisaties, grondeigenaren & -gebruikers en overheid.

In de moderne maatschappij zijn de mensen veelal de binding met de natuur kwijtgeraakt en zijn de oorspronkelijke begrippen rondom jacht en wildbeheer verdwenen. De in een landbouw- en veeteeltmaatschappij vanzelfsprekende begrippen van ""wise use" (verantwoord en duurzaam gebruik) van de leefomgeving, waarbij de balans tussen de verschillende belangen wordt behouden, zijn aan het verdwijnen. Fabrieksmatige voedselproductie op basis van vooral economische uitgangspunten (winstproductie) zijn daarvoor in de plaats gekomen. Door de walt Disney-formule worden dieren vermenselijkt. Hoewel bijzonder leuk, humoristisch en vermakelijk, heeft dit niets te maken met "moedertje natuur", waar de grondwet van eten of gegeten worden, voortplanting en natuurlijke genetische selectie de dienst uitmaken. 

Beschermen, beheren en benutten.

Jagers en faunabeheerders nemen in de huidige maatschappij hun verantwoordelijkheid en proberen de natuurlijke balansen in stand te houden. Zij beschermen de flora en fauna door biotoopverbeterende maatregelen en zelfregulering (weidelijkheidsregels) bij het beheren en benutten. Biodiversiteit is een van de uitgangspunten. De focus ligt daarbij op  het voorkomen en beheersen van wildschade voor de agrariërs en grondgebruikers, de verkeersveiligheid en volksgezondheid. Daarnaast is een van de uitgangspunten de eetbare natuur.
Een faunabeheerder eet bij voorkeur zijn/haar oogst uit de natuur. Hoewel de Jager/faunabeheerder gepassioneerd met veel plezier zijn vak uitoefent en het overtollige surplus oogst, is hij geen "hobby-jager" (de echte jager noemt dat eerder schieters!). De Jager/faunabeheerder beheert zijn jachtveld samen met de grondgebruiker of -eigenaar, zorgt voor biodiversiteit, stimuleert de aanleg van voldoende landschapselementen voor dekking/voedsel en oogst het surplus.
Daarna verwerkt de jager soms met hulp van de poelier de oogst tot een verantwoord en eetbaar streekproduct. Ecologischer kan het bijna niet. Alle beweringen van de anti-jachtlobby ten spijt.

Dat doet de jager niet alleen. Provinciale Staten beslist als maatschappelijk bestuursorgaan over het jaarlijkse faunabeheerplan (het beleid), dat binnen de landelijke wet- en regelgeving dient te vallen. Slechts voor de vijf wildsoorten, waarvan de populaties vanwege de extreem hoge aantallen niet bedreigd worden, behoeft de jager/faunabeheerder geen verantwoording over het afschot af te leggen. Voor de overige dier- en vogelsoorten legt hij verantwoording af aan de maatschappelijke bestuurders op provinciaal niveau: de faunabeheer-eenheid. De provincie stelt de populatie-omvang vast en verstrekt de ontheffingen voor afschot. Na het afschot levert de jager de afschotcijfers in en de faunabeheer-eenheid stelt de populatiecijfers bij.

Actuele informatie over afgegeven ontheffingen vindt u op: https://www.fbezh.nl/pagina/29469-ontheffing.

In de nieuwe Natuurbeschermingswet wordt de administratieve last voor burger (jager/faunabeheerder) en provinciale overheid verder verzwaard: de jachthouder heeft de verplichting om het afschot in zijn veld in het provinciaal afschotregistratiesysteem in te voeren (NWRS/DORA). Jager/faunabeheerder legt zo verantwoording af over het uitgevoerde afschot. Risico hiervan is, dat het belang van puur getalsmatige beheer uitgaat boven de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van een ecologische en op biodiversiteit en kennis gebaseerd duurzaam faunabeheer door vakkundige jagers.

Nadere informatie over het lidmaatschap van de WBE: http://www.wbe-delfland.nl/index/lidmaatschap.php