Verwilderde (zwerf-)kat

Zwerfkatten.

 

De regio Delfland kampt met toenemend probleem met zwerfkatten.

Veel mensen nemen een of meer katten in huis en kunnen er niet meer voor zorgen of sluiten de kat overdag buiten of worden ‘gewoon’ in de vakantieperiode gedumpt. Deze dieren verworden tot zwerf- en verwilderde katten.

 

Een kat is van nature een roofdier en zal zijn instinct volgen wanneer hij honger /trek krijgt of tot een achtervolging geprikkeld wordt op zoek gaan naar een smakelijke prooi.  Vaak komt een huiskat dan ook thuis met een muis of vogel zin zijn bek. Dit alles ondanks dat dezelfde kat thuis zijn dagelijkse hapje krijgt. Deze zijn dan verworden tot zwerfkatten.

Wanneer de kat niet meer terugkeert naar zijn of haar thuis en zich permanent buitenhuis vestigen bijvoorbeeld in een natuurgebied, spreken we van verwilderde katten. Verwilderde katten vallen niet onder de definitie van beschermde diersoorten van de flora en faunawet.

Gevolg voor de in het wild  levende fauna is, dat zij te maken krijgen met een groeiende populatie roofdieren: naast de vos en roofvogels ook de zwerfkatten en verwilderde katten. Wanneer niet door de mens wordt ingegrepen ontwikkelen deze populaties zich tot een ware plaag.  

 

Inmiddels lopen op diverse plaatsen binnen de regio Delfland inmiddels behoorlijke aantal­len zwerf- en verwilderde katten rond. Met name in de aaneengesloten natuur­gebiedjes in de regio zijn prima overlevingsplaatsen voor deze roofdieren.

Dat deze populaties sterk groeien, zien we inmiddels in de sterk teruglopende populaties van andere faunasoorten. Met name de zang- en weidevogels lopen  als bodem- of hegbroeders weer groot risico. Maar ook konijnen en jonge hazen vallen vaak tot prooi van deze roofdie­ren. De balans is inmiddels ernstig verstoord.

 

De Werkgroep Delfland van de dierenbescherming zet zich in op de populaties Zwerf- en verwilderde katten te beperken door deze levend te vangen, te castreren/steriliseren en zo mogelijk weer te resocialiseren (TNR-methode). Een goed initiatief. Dit castreren kost €130 voor de poes en € 80 voor de kater en wordt betaald door de eigenaar c.q. de persoon, die de verwilderde kat vangt en binnenbrengt.  

 

Echter wanneer het tam maken niet lukt vanwege het vergevorderd verwilderd zijn van deze exemplaren en herplaatsing bij een gezin niet mogelijk is, zit de dierenbescherming met een probleem. Deze verwilderde (zwerf-)kat­ten definitief opnemen in gevangenschap is veel te kostbaar én het laten inslapen van deze exemplaren conflicteert met de doelstellingen van de dierenbescherming en kattenliefhebbers hebben met een dergelijk besluit grote moeite.

 

Daarom zet de werkgroep Delfland van de dierenbescherming Haaglanden deze gecastreerde/geste­ri­liseerde exemplaren weer uit in de gebieden waar zij werden gevangen. Voorzien van een afgeknipt oorpuntje om op een later moment eenvoudig te kunnen vaststellen, dat de kat al is gecastereerd, gechipt en opnieuw is uitgezet. Met een ontheffing van de provincie (PZH-2012-349284462). Publicatie AD van 24 februari 2012 bericht daarover. Recent is deze ontheffing uitgebreid met een afschotverbod van verwilderde katten.

 

Voor de in Zuidholland levende vogel- en diersoorten heeft dit grote negatieve gevolgen.

Want ook deze verwilderde (zwerf-)katten moeten eten, met alle gevolgen van dien. Een simpele rekensom laat zien, dat er minimaal 7.300 prooidieren per WBE nodig zijn om deze verwilderde katten te voeden. In het voorjaar, het broedseizoen verliest Zuidholland ruim 140.000 vogels en dieren, waaronder in het buitengebied van Delfland vele honderden weidevogels. Deze zijn het slachtoffer van dit ogenschijnlijk "humaan" terugzetbeleid van de dierenbescherming Haaglanden, de stichting Zwerfkatten en de provincie Zuidholland. Hiermee wordt het door de agrariërs en faunabeheerders gevoerde beschermingsbeleid voor deze weidevogels vrijwel teniet gedaan.

 

Het bestuur van de WBE Delfland pleit er dan ook voor om het uitzetten van deze gecas­treer­de/ gesteriliseerde katten stop te zetten en in plaats daarvan op humane gronden ervoor te kiezen niet resocialiseerbare exemplaren in te laten slapen.

Zie ook:
www.jagersvereniging.nl/jagersvereniging-verwilderde-kat-hoort-niet-in-de-natuur/
www.joop.nl/opinies/detail/artikel/34701_wij_leven_samen_met_een_roofdier/
  


 

8 augustus 2012 berichte het Reformatorisch Dagblad over de huiskat het onderstaande artikel over een amerikaans wetenschappelijk onderzoek het volgende.

Huiskatten doden meer wilde dieren dan hun eigenaren denken.
Dit komt doordat de beesten minder dan een kwart van de buit mee naar huis nemen. 30 procent van de buit wordt ter plekke opgegeten. Het overgrote deel - maar liefst 49 procent - laten de katten ter plekke liggen en verrotten. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waarover de krant USA Today dinsdag bericht.
Wetenschappers van de University of Georgia rustten 60 katten uit met camera’s. Bij elke kat brachten zij zo het jachtgedrag buitenshuis tijdens 7 à 10 dagen in kaart.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

31 januari 2013 publiceerde Metro Nieuws het artikel "Katten lijken lief, maar zijn massamoordenaars". 
Onderzoeker scott Lost: "De best beschikbare data laten zien dat huiskatten jaarlijks tussen de 4 en 18 vogels en tussen de 11 en 30 zoogdieren doden".

Bron: www.readmetro.com/en/holland/metro-holland/download/20130131 bladzijde 4.

 

 

 

 

 

 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.