WBE Delfland

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. Het jagen komt voort uit liefde voor de natuur. De jagers (fauna- of wildbeheerders) dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. De individuele faunabeheerders zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis, ervaring en capaciteit op lokaal niveau gebundeld zijn.

Een wildbeheereenheid of WBE is een vereniging of stichting waarin jachthouders en jagers/wild-beheerders in een benoemd gebied zich aaneengesloten hebben om gezamenlijk, op basis van het provinciaal faunabeheerplan, het beheer uit te oefenen. In Nederland zijn er zo’n 285 WBE’s actief.

WBE Delfland is opgericht in 2004 en telt momenteel 200 leden. Het is een actieve club die zich graag inzet voor de belangen van fauna, agrariërs en jagers in de regio Delfland (Zuid-Holland). 













Organisatie van het wildbeheer in Nederland

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze wet wordt het geheel van natuurbescherming, jacht, beheer van dierpopulaties en bestrijding van schade aan gewassen en diersoorten geregeld. Deze wet verving de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora en Faunawet.

De Faunabeheereenheden (FBE's) vormen een belangrijke schakel tussen de provinciale overheid, verschillende belangenorganisaties en de WBE’s. De voornaamste taak van een Faunabeheereenheid is het beheer van dierpopulaties en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna. De noodzaak voor het beheer moet in een faunabeheerplan worden omschreven. In dat plan staan ook de maatregelen die zullen worden uitgevoerd. Iedere provincie kent een eigen Faunabeheereenheid.

Gedeputeerde Staten (GS), het bestuursorgaan van de provincie, maken het faunabeheerbeleid en keuren de daarop gebaseerde faunabeheerplannen van de faunabeheereenheid. In een faunabeheerplan staat beschreven op welke wijze jacht, (duurzaam) beheer en schadebestrijding op een faunasoort worden uitgevoerd. Daarnaast bevat het faunabeheerplan een onderbouwing voor de benodigde ontheffingen en eventueel voor de benodigde opdrachten. De omgevingsdienst Haaglanden verleent op verzoek van de FBE de ontheffingen en geven de opdrachten. Tenslotte kunnen GS de jacht sluiten bij extreme weersomstandigheden.

Aan de hand van het faunabeheerplan geeft de FBE ontheffingen (art. 68) voor uitvoering door aan de betreffende jagers of aan de WBE's. Alle jagers en faunabeheerders zijn gebonden aan de Wet Natuurbescherming, de vastgestelde faunabeheerplannen en aan de door op landelijk niveau door hen onderling afgesproken normen, de weidelijksheidsregels. Deze regels staan voor een fatsoenlijke en respectvolle omgang met het landschap in het algemeen en in het wild levende dieren in het bijzonder en met mensen met wie de jager in contact komt (bron: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging).

Jagers en faunabeheerders streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit en een verantwoorde wildstand. Zij doen dit middels biotoopverbetering en door het beheer van dierpopulaties.

Een ander belangrijk aspect is het voorkomen van overmatige schade aan landbouwgewassen, andere diersoorten en de verkeersveiligheid. De wildbeheerder oogst in het kader van faunabeheer tenslotte, waar mogelijk, op bescheiden wijze uit de overvloed van de natuur.

Actuele informatie over afgegeven ontheffingen in Zuid-Holland vindt u op https://www.fbezh.nl/faunabeheerplan-ontheffingen-en-vrijstellingen/

Logo WBE Delfland









Beschermen, beheren en benutten.

Jagers en faunabeheerders proberen de natuurlijke balans in stand te houden. Dat doen zij door  bescherming van flora en fauna en door biotoop verbeterende maatregelen. Biodiversiteit is daarbij een van de belangrijkste uitgangspunten. Daarnaast is het voorkomen en beheersen van wildschade voor agrariërs en grondgebruikers een belangrijke taak voor faunabeheerders, net als afschot in het kader van de verkeersveiligheid en volksgezondheid.

Natuurlijk is de eetbare natuur ook een belangrijk aspect. Een jager of faunabeheerder beheert zijn jachtveld samen met de grondgebruiker of -eigenaar. Hij zorgt voor biodiversiteit, legt landschapselementen aan en zaait planten en kruiden zodat dieren er dekking en voedsel kunnen vinden zodat een jager of faunabeheerder er het surplus kan oogsten. Want een jager oogst bij voorkeur uit de natuur om het daarna, soms met hulp van de poelier, te verwerken tot een verantwoord en eetbaar streekproduct. Ecologischer kan het bijna niet...


Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk, dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De WBE Delfland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of de via deze website verkregen informatie.

© Copyright:
De content op deze website valt onder het auteurs- en databankenrecht. Verveelvoudiging (waaronder bewerken, opslaan en downloaden) en/of openbaarmaking van deze content is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder danwel de houder van het auteursrecht van de content niet toegestaan. Copyright header WBE-Delfland: foto Martin Zwaan.

AVG-verklaring:
Deze website is onder bewerking met het doel deze geheel AVG-compliant te maken.

Mocht U content aantreffen, die (nog) niet voldoet aan de AVG-richtlijnen, verzoeken we U dit z.s.m, via het contactformulier aan de beheerder van deze site (webmaster) door te geven.

De voorgeschreven Privacy-verklaring en het Register Bewerkingen persoonsgegevens zijn door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en als bijlage opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de WBE Delfland. Bij het secretariaat is op (gemotiveerd) verzoek een exemplaar verkrijgbaar.



De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.