Organisatie van het wildbeheer in Nederland

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. Het jagen komt voort uit liefde voor de natuur. De jagers (wildbeheerders) dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. De individuele wildbeheerders zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis, ervaring en capaciteit op lokaal niveau gebundeld zijn. 

Sinds 1 januari is de Wet Natuurbescherming van kracht.
In deze nieuwe wet wordt het geheel van natuurbescherming, jacht, beheer van dierpopulaties en bestrijding van schade aan gewassen en diersoorten geregeld.
De Faunabeheereenheden (FBE's) vormen daarin een belangrijke schakel tussen overheid, belangenorganisaties en wildbeheereenheden. Iedere provincie kent een faunabeheereenheid.
Middels een faunabeheerplan vragen jagers ontheffingen (art. 68) aan bij de provincie, en geven die voor uitvoering door aan de betreffende jagers of aan WBE's. Wildbeheerders zijn gebonden aan de Wet Natuurbescherming, de door provinciale staten vastgestelde faunabeheerplannen en aan de door op landelijk niveau door hen onderling afgesproken gedragsregels: de weidelijkheidsnormen. 
Wildbeheerders streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit en een verantwoorde wildstand
Zij doen dit middels biotoopverbetering en door het beheer van dierpopulaties.
Een tweede belangrijk aspect is het voorkomen van overmatige schade aan landbouwgewassen, andere diersoorten en verkeersveiligheid. De wildbeheerder oogst in het kader van faunabeheer tenslotte, waar mogelijk, op bescheiden wijze uit de overvloed van de natuur.

Organisatie van de jacht.
De landelijke organisaties voor jacht en faunabeheer zijn:
  • De Nederlandse Jagersvereniging;
  • De NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer).
Zij behartigen de belangen van het jachtbedrijf op landelijk niveau. Daarbij wordt nauw samengewerkt met "gespecialiseerde" landelijke verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn Vereniging Veluws Hert, Vereniging Het Ree, Valkeniersorganisaties, Jachthondenorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties. De structuur van de NJV of NOJG zijn als volgt ingericht:
  • Landelijk Bestuur;
  • Ledenraad (ALV);
  • Provinciale besturen;
  • Regionale Wildbeheereenheden (WBE's);
  • Individuele leden (jagers, hondenmensen en andere natuurliefhebbers);
  • Raad van Toezicht;
  • Ereraad.
Een wildbeheereenheid of WBE is een vereniging of stichting waarin jachthouders en jagers/wild-beheerders in een benoemd gebied zich aaneengesloten hebben om gezamenlijk, op basis van het provinciaal faunabeheerplan, het beheer uit te oefenen. Een gewest behartigt de belangen van de jacht op provinciaal niveau.

Logo WBE DelflandWBE Delfland is opgericht in 2004 en telt momenteel 200 leden. Het is een actieve club die zich graag inzet voor de belangen van fauna, agrariërs en jagers in de regio Delfland (Zuid-Holland).  
Het dichtbevolkte Nederland heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer in samenwerking tussen jagers, faunabeheerders, terrein beherende organisaties, grondeigenaren & -gebruikers en overheid.

In de moderne maatschappij zijn de mensen veelal de binding met de natuur kwijtgeraakt en zijn de oorspronkelijke begrippen rondom jacht en wildbeheer verdwenen. De in een landbouw- en veeteeltmaatschappij vanzelfsprekende begrippen van "wise use" (verantwoord en duurzaam gebruik) van de leefomgeving waarbij de balans tussen de verschillende belangen wordt behouden zijn aan het verdwijnen. Fabrieksmatige voedselproductie op basis van vooral economische uitgangspunten (winstproductie) zijn daarvoor in de plaats gekomen. Door de walt Disney-formule worden dieren vermenselijkt. Hoewel bijzonder leuk, humoristisch en vermakelijk, heeft dit niets te maken met "moedertje natuur" waar de grondwet van eten of gegeten worden, voortplanting en natuurlijke genetische selectie de dienst uitmaken. 

Beschermen, beheren en benutten.

Jagers en faunabeheerders nemen in de huidige maatschappij hun verantwoordelijkheid en proberen de natuurlijke balansen in stand te houden. Zij beschermen de flora en fauna door biotoop verbeterende maatregelen en zelfregulering (weidelijkheidsregels) bij het beheren en benutten. Biodiversiteit is een van de uitgangspunten. De focus ligt daarbij op  het voorkomen en beheersen van wildschade voor de agrariërs en grondgebruikers, de verkeersveiligheid en volksgezondheid. Daarnaast is een van de uitgangspunten de eetbare natuur.
Een faunabeheerder eet bij voorkeur zijn/haar oogst uit de natuur. Hoewel de Jager/faunabeheerder  gepassioneerd met veel plezier zijn vak uitoefent en het overtollige surplus oogst, is hij geen "hobby-jager" (de echte jager noemt dat eerder schieters!). De jager/faunabeheerder beheert zijn jachtveld samen met de grondgebruiker of -eigenaar, zorgt voor biodiversiteit, stimuleert de aanleg van voldoende landschapselementen voor dekking/voedsel en oogst het surplus. Daarna verwerkt de jager, soms met hulp van de poelier, de oogst tot een verantwoord en eetbaar streekproduct. Ecologischer kan het bijna niet. Alle beweringen van de anti-jachtlobby ten spijt.

Dat doet de jager niet alleen. Provinciale Staten beslist als maatschappelijk bestuursorgaan over het jaarlijkse  provinciale faunabeheerplan (het beleid) dat binnen de landelijke wet- en regelgeving dient te vallen. 
Slechts voor de vijf wildsoorten, waarvan de populaties vanwege de extreem hoge aantallen niet bedreigd worden, behoeft de jager/faunabeheerder geen verantwoording over het afschot af te leggen. Voor de overige dier- en vogelsoorten legt hij verantwoording af aan de maatschappelijke bestuurders op provinciaal niveau; de faunabeheereenheid (FBE). De provincie stelt de beoogde omvang van de doelpopulatie vast en verstrekt de ontheffingen voor afschot. Na het afschot levert de jager de afschotcijfers in, voert de gegevens in in het registratiesysteem DORA waarna de faunabeheereenheid populatiecijfers bijstelt.

Actuele informatie over afgegeven ontheffingen vindt u op: https://www.fbezh.nl/pagina/29469-ontheffing.

In de nieuwe Natuurbeschermingswet wordt de administratieve last voor burger (jager/faunabeheerder) en provinciale overheid verder verzwaard: de jachthouder heeft de verplichting om het afschot in zijn veld in het provinciaal afschotregistratiesysteem in te voeren (NWRS/DORA). Jager/faunabeheerder legt zo verantwoording af over het uitgevoerde afschot. Risico hiervan is, dat het belang van puur getalsmatige beheer uitgaat boven de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van een ecologische en op biodiversiteit en kennis gebaseerd duurzaam faunabeheer door vakkundige jagers.

WBE Delfland: aanmelden & opzeggen lidmaatschap.
Aanmelden en opzeggen (ingevolge Artikel 2:36 lid 6 BW) van het lidmaatschap van de WBE kunt U door een schriftelijke mededeling bij het secretariaat (onderstaand postadres) of via de contactpagina:
https://www.wbe-delfland.nl/index/lidmaatschap.php

Disclaimer: 
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk, dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De WBE Delfland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte van welke aard dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of de via deze website verkregen informatie.

© Copyright:
De content op deze website valt onder het auteurs- en databankenrecht. Verveelvoudiging (waaronder bewerken, opslaan en downloaden) en/of openbaarmaking van deze content is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder danwel de houder van het auteursrecht van de content niet toegestaan. Copyright header WBE-Delfland: foto Martin Zwaan.

AVG-verklaring:
Deze website is onder bewerking met het doel deze geheel AVG-compliant te maken. 
Mocht U content aantreffen, die (nog) niet voldoet aan de AVG-richtlijnen, verzoeken we U dit z.s.m, via het contactformulier aan de beheerder van deze site (webmaster) door te geven.
De voorgeschreven Privacy-verklaring en het Register Bewerkingen persoonsgegevens zijn door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en als bijlage opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de WBE Delfland. Bij het secretariaat is op (gemotiveerd) verzoek een exemplaar verkrijgbaar.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.