Valkerij

Valkerij is het jagen met afgerichte roofvogels op natuurlijke prooien. Het ontstaan van deze jachtmethodiek ligt in Centraal Azië. Er zijn diverse afbeeldingen en geschriften gevonden waaruit blijkt dat met name in die regio valkerij bekend was.

 


Geschiedenis.

In de zesde eeuw na Christus deed de valkerij haar intrede in Europa, waar zij uitsluitend door de koningshuizen en adel beoefend mocht worden. Nederland heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Vooral uit Valkenswaard (waar het valkerijmuseum gevestigd is) kwamen veel valkeniers, die de door hun gevangen en afgerichte valken te koop aanboden. Tevens gingen zij een dienstverband aan bij de diverse "hoven”.

Organisatie in Nederland.
Ook de Nederlandse Valkerij is internationaal georiënteerd en lid van de I.A.F. (International Association for Falconary): een wereld omvattende organisatie die de valkerijbelangen van Azië tot Amerika behartigt. In Nederland hebben we een drietal organisaties. Deze drie verenigingen opereren gezamenlijk onder de Stichting NOVO (Nationaal Overleg Valkerij Organisaties), te weten:

Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen”, 1938 en founder member IAF

• Valkerij Equipage Jacoba van Beieren, 1987 en IAF member 2000

• De Orde der Nederlandse Valkeniers, 2000 en IAF member 2010

Cultureel erfgoed

Het is dan ook begrijpelijk dat men ervoor ijvert de valkerij als een "historisch monument” te bewaren. De drie verenigingen hebben samen de handen ineengeslagen om de valkerij door UNESCO als immaterieel cultureel erfgoed te laten erkennen.


Jagen met valk & havik

In het kader van de Flora- en faunawet is het in Nederland uitsluitend toegestaan om te jagen met een tweetal gekweekte soorten jachtvogels, te weten havik (Accipiter gentilis) en slechtvalk (Falco perigrinus). Bovendien dient een valkenier in bezit te zijn van een geldige valkeniersakte, die na het behalen van theoretisch jachtexamen, twee stage jaren bij erkende mentoren, een goedgekeurde scriptie, een mondeling praktijkexamen en daarbij de beschikking over veld aangevraagd kan worden.       
                                           
 

Bescherming Roofvogels

Het zijn met name de valkeniers geweest die van meet af aan de bescherming van roofvogels hoog in hun vaandel hadden en hebben. Door hun kunde en kennis hebben zij de eerste kweekresultaten geboekt en internationaal hoog gescoord door met name de slechtvalk wereldwijd te herintroduceren. De slechtvalk was destijds een van de meest bedreigde roofvogelsoorten. Nu gaat het beter dan ooit met de slechtvalk en havik.

Bent u geïnteresseerd in de Valkerij, een lidmaatschap, opleiding of wilt u donateur worden? Stuur voor algemene informatie een mail naar: info@adriaanmollen.com

Auteur: Mark van Appeldorn - Westland,
Secretaris Nederlands Valkeniersverbond Adriaan Mollen

                                                                                              

Naschrift Webmaster:
Mede omdat de 40ha-voorschriften voor de valkerij niet van toepassing is vormt de jacht met havik of slechtvalk een prima oplossing voor de wildschadebestrijding binnen de bebouwde kom in stedelijke gebieden en op terreinen, die kleiner zijn dan 40ha en waar de overlast van kleinwild een probleem vormt.
De havik heeft een kraai geslagen.

Werelderfgoed: Valkerij.

Valkerij: het vluchtbedrijf met havik en slechtvalk. De Jacht op konijn, haas, duif, eend, fazant, kraai en kauw. Vroeger ook op reiger en veel ander wild. Een eeuwenoude nederlandse adellijke traditie. Met Valkenswaard als centrum. Heden ten dage een bijzonder tijdverdrijf en ook een modern bedrijf van faunabeheer. Een bijzonder vak met oeroude tradities waarbij de benodigde vakkennis via meester-gezel-principes nauwgezet worden overgedragen. Met groot respect voor jachtvogel, elkaar en de te beheren natuur. Faunabeheerders pur sang. Een schitterend vak dat alleen vol toewijding kan en mag worden uitgeoefend. Een vak, dat recent is voorgedragen voor plaatsing op de wereld erfgoed lijst.

Zie ook uitzending gemist: http://gemi.st/14636728 vanaf 18:43. 

 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.