Nestbehandeling gemeente Rijswijk

Nestbehandeling in de regio Delfland

 
Verschillende gemeentes voeren in het kader van het beheer van de aanwezige te grote populaties ganzen de laatste jaren nestbehandeling uit. Belangrijkste doelstelling van dit faunabeheer is het terugdringen van de aantallen ganzen op locatie. Dit om de overlast op de zonneweides (uitwerpselen) en de waterkwaliteit van de in de regio aanwezige zwemplassen op een verantwoord niveau te houden. Door de voortdurende bemesting met uitwerpselen van de op de plassen overnachtende ganzen ontstaat eenoingewenste groei van blauwalgen met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.

Nest behandeling is een arbeidsintensieve beheermethode maar beperkt anderzijds het nog arbeidsintensiever afschot in het najaar.  Let op: eieren rapen (nestbehandeling) is alleen toegestaan met een ontheffing (per faunasoort) van de provincie én toestemming van de grondgebruiker.


Te grote aantallen broedende en overzomerende ganzen veroorzaken overlast.

Gedurende het broedseizoen worden in totaal 9 beheerrondes uitgevoerd. 
Zelfs in de laatste beheerronde worden er nog actieve nest aangetroffen. 
De resultaten van de nestbehandeling worden 
per soort gans in het faunaregistratiesysteem DORA vastgelegd.

8-jun

nest

nest

nest

ei

Canadees

Grauw

Nijl

Eiland

totaal 

afgerond

actief

verwijderd

 

 

 

1

55

55

0

349

110

184

55

2

30

30

0

97

38

35

24

3

55

55

0

302

84

157

61

4

15

15

0

97

43

14

40

5

7

7

0

57

11

33

13

6

15

15

0

90

28

44

18

7

8

8

0

43

23

0

20

8

19

18

1

82

21

42

19

NT

4

4

0

27

18

0

9

Haantje

8

8

0

40

33

0

7

Kleijweg

52

52

0

188

160

0

28

Hoekpolder

11

11

0

33

23

5

5

Totaal

279

278

1

1405

592

514

299

 

 

Vergelijken we resultaten met voorgaand jaar krijgen we de volgende resultaten behandelde nesten.
 

Omschrijving

2018

2019

Verschil

Totaal aantal nesten, waarvan:

236

279

+ 43

-          Canadees

107

151

+ 44

-          Grauw

82

90

+ 8

-          Nijl

47

38

-9

Totaal verwijderde eieren, waarvan:

1255

1405

+ 150

-          Canadees

431

592

+ 161

-          Grauw

463

514

+ 51

-          Nijl

361

299

-62
Wat wel opvalt is de afname van het aantal nesten / eieren van de Nijlgans. Het vermoeden is, dat die zijn gaan nestelen op moeilijker bereikbare plekken voor beheer. Want we zien her en der in de gemeentes wel koppels Nijlganzen waggelen met veel kleintjes.

Uit het overzicht blijkt ook dat de Grauwe ganzen niet in de Natuurtuin, Haantje, Kleijweg en Hoekpolder nestelen en dus een duidelijke voorkeur hebben voor de eilanden in het Wilhelminapark te Rijswijk..

 

Het verschil wordt deel verklaard door de uitbreiding van het werkgebied van WBE Delfland naar de lange Kleijweg waar 52 extra nesten zijn beheerd met in totaal 188 verwijderde eieren.  
In dat gebied zijn de vrijwilligers van het nestbehandelingsteam vorig jaar niet actief geweest. De aantallen in Wilhelminapark en Hoekpolder ontlopen elkaar niet zoveel t.o.v. vorig jaar. 

De ganzen zoeken steeds beter beschermende nestplekken: dit Canadese broedpaar koos een geknotte wilg als broedplaats: lastiger bereikbaar voor de vrijwilligers.

Slimme ganzen zoeken steeds lastiger te bereiken nestplaatsen op.

Nestbehandeling Methode Holtkamp (WBE).

Voortdurend wordt door de leden van de WBE Delfland (Ganzenbeheer Zuid-Holland) gezocht naar de meest effectieve nestbehandelingsmethoden. Op verzoek van de grondgebruiker heeft de WBE een extra terrein meegenomen aan de Lange Kleyweg in Rijswijk. De jachthouder heeft hier gedurende het broedseizoen een intensievere aanpak uitgeprobeerd: per week minimaal 2 dagen nesten behandelen en controleren volgens een op de praktijk en waarnemingen aangepaste methode om de doelstelling om de populatie maximaal terug te dringen maximaal in te vullen.

De resultaten van het aangepaste protocol blijken beter aan te sluiten bij de beoogde doelstelling: structureel terugdringen van de populatie met (voorlopig) maximale aantallen.

Hierbij is gekeken naar de effecten en ervaringen met huidige protocollen: na de verstoring van de nesten (Behandelen met olie, prikken van alle eieren) kiezen de ganzen er veelal voor een tweede of derde nest op lastiger bereikbare locaties te starten. Nadelig gevolg voor het beoogde structurele effect: naast het 1e legsel komen de overige legsel volledig uit met een populatiegroei met 6-9 jongen tot gevolg.

 Bij de aangepaste methode worden uit het 1enest van 6-12 eieren alle eieren weggenomen m.u.v. 3 stuks. Twee ervan worden aangeprikt en gemarkeerd, zodat deze niet uitkomen. Het laatste ei blijft ongemoeid en wordt gemarkeerd. Bij de controles wordt de verstoring minimaal gehouden door alleen de nieuwe eieren weg te nemen en de verstoring zo kort mogelijk te houden. Doelstelling is om het ganzenpaar "aan het werk” te houden met het laatste ei/kuiken, zodat er geen nieuwe legsels worden geproduceerd.

Het resultaat van deze praktijkgerichte aanpak is veelbelovend. Van alle behandelde nesten blijken de broedparen gedurende het broedseizoen druk met het ene resterende jong in plaats van nieuwe legsels te produceren. Gevolg: maximale populatiebeperking.

Let op: Deze activiteit dient onderdeel te zijn van de jaarlijkse beheeractiviteiten van een gebied om de bereikte populatiebeperking structureel in stand te houden en de populatie op een verantwoord niveau te blijven behouden.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.