Statuten & Huishoudelijk Reglement

Voor leden van de WBE Delfland zijn de volledige statuten beschikbaar via de voor hen toegankelijke pagina's. Voor niet-leden op gemotiveerd verzoek bij de secretariaat. Email: Secretariaat@wbe-delfland.nl.
.

Wildbeheereenheid Delfland

Vastgesteld in de ALV 2017 en 2018.

DOEL en EN MIDDELEN Artikel 5 -

lid 1: De wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een ­jachtakte en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat een ­duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden ­uitgevoerd mede in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers en/ of terreinbeheerders en mede ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan.

lid 2: Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de vereniging als grondslag de navolgende beginselen:
a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de ­instandhouding van de fauna in Nederland; b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht, ­populatiebeheer en schadebestrijding wordt aanvaard dat de jager een dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade -bij onder andere land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige ­regulering en beheer van soorten anderzijds;
c. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden ­door de gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het -­beginsel van duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen.

Lid 3: De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door:

a. in samenwerking met (semi)publiekrechtelijke en/ of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en de ­eigenaren en gebruikers van de gronden, waarop de leden de jacht ­kunnen uitoefenen, te streven naar verbetering van de kwaliteit van -­het biotoop, zulks zo mogelijk met gelijktijdig herstel en/ of ­handhaving van de landschappelijke waarden in dit gebied;
b. het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van jachtrechten binnen het werkgebied van de vereniging;
c. nauw met de belangenverenigingen en andere wildbeheereenheden --­samen te werken ter bevordering van een eensgezinde behartiging van de jachtbelangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau;
d. de leden te stimuleren en te wijzen op de noodzaak van en ­medewerking aan planmatig beheer;
e. te streven naar het instellen van jachttoezicht, teneinde zo goed ­mogelijk uitvoering te geven aan de beheerplannen;
f. het geven van voorlichting;
g. het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in als buiten ­rechte, alle zaken de uitoefening van het genot van de jacht in de ­ruimste zin des woords betreffende;
h. het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/ of -­beheer en/ of schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden, deelnemers en donateurs;

het indien nodig voeren van overleg met overheden, en andere ­daartoe in aanmerking komende instanties;het verkrijgen van subsidies en bijdragen teneinde goed wildbeheer mogelijk te maken; het houden/ coördineren van tellingen en afschotregistratie.

******

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In aanvulling op de statuten van Wildbeheereenheid Delfland (hierna WBE Delfland), vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2017 en gepasseerd d.d. 24 maart 2017 bij Caminada Notarissen te Pijnacker-Nootdorp. Het huishoudelijk reglement is met aanpassingen vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 08 april 2018.

ARTIKEL 10

Leden, deelnemers of donateurs of zij die opgehouden lid, deelnemer of donateurs van de vereniging te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen maken.

INTRODUCTIE

ARTIKEL 11

Ieder lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Evenwel mag niet meer dan één keer per jaar dezelfde persoon geïntroduceerd worden. Hij die gebruik maakt van dit recht is verplicht met de introducé te tekenen in het introductieboek en neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als gelden deze zijn eigen.

FAUNACOORDINATOR

ARTIKEL 12

lid 1. De faunacoördinator wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering. Het betreft een bindende voordracht, waaraan evenwel het bindend karakter kan worden ontnomen door een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste een meerderheid van de leden vertegenwoordigd is.

lid 2. Indien geen voordracht door het bestuur is opgemaakt, of het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in de keuze van de faunacoördinator.

lid 3. Iedere drie jaar dient de faunacoördinator (her)benoemd te worden.

lid 4. De faunacoördinator heeft tot taak er voor te zorgen dat het faunabeheer planmatig wordt uitgevoerd, al dan niet door het op te stellen van een lokaal (wild)beheerplan, het organiseren van inventarisaties ten behoeve van het in de geldende wet- en regelgeving van de rijks- en provinciale overheid voorziene Faunabeheerplanlid 5. De Faunacoördinator heeft voorts onder meer tot taak:

a. het namens het bestuur optreden als adviseur in alle zaken die wild- en/of faunaschade betreffen;

b. de bemiddeling tussen de betrokken leden om hen vergunning te verlenen om wildschade te bestrijden;

c. het op verzoek van de zittende jachthouder coördineren van de schadebestrijding door een lijst van hiertoe beschikbare leden en deelnemers op te stellen en in overleg met de jachthouder deze in te delen;

d. het coördineren, opvragen, registreren en distribueren van de schademeldingen en afschotgegevens;

e. het op verzoek de zittende jachthouder assisteren bij de administratieve afhandeling van schadevergoedingsverzoeken.

f. het opstellen van afschotplannen (indien noodzakelijk) en uitreiken van machtigingen

g. het opstellen van een jaarlijks verslag

 

ARTIKEL 13:

lid 1. De faunacoördinator kan leden van de vereniging aanwijzen die hem bij de uitvoering bijstaan.

lid 2. De faunacoördinator is gerechtigd om het jachttoezicht dat al dan niet onder verantwoordelijkheid van de vereniging in het gebied van de vereniging wordt uitgeoefend, de nodige aanwijzingen te geven.

lid 3. De faunacoördinator doet in voorkomend geval voorstellen aan het bestuur over de juiste en evenredige verdeling van ontheffingen over de leden en deelnemers van de vereniging, zulks ter realisering van het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid.

FAUNAINVENTARISATIES

ARTIKEL 14

lid 1. De leden verstrekken jaarlijks tijdig de tel-, afschot- en inventarisatiegegevens aan de secretaris en/of aan de faunacoördinator.

lid 2. De leden verplichten zich tot het registreren van afschot en het uitvoeren van inventarisaties/tellingen in de onder hun beheer vallende jachtvelden dan wel het verlenen van medewerking aan commissies en/of werkgroepen die hiermee worden belast.

lid 3. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is zal wettelijke verplichte registratie van afschot door of namens de jachthouder met een jachtakte geschieden.

lid 4. Als de WBE de onder artikel 17b genoemde organisatievorm heeft zal de wettelijk verplichte registratie van afschot door of namens de toestemminghouders geschieden.

lid 3. Voor gebruik van deze gegevens, voor andere doeleinden dan ten behoeve van het opstellen van het provinciale Faunabeheerplan het rapporteren van de uitvoering daarvan of ter ondersteuning van lokale, provinciale of landelijke belangenbehartiging is toestemming van het bestuur van de WBE vereist.

STROPERIJ EN ONWEIDELIJK JAGEN

ARTIKEL 15

lid 1. De leden en de deelnemers dienen zowel toezichthouders als de plaatselijke politie onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien zij stropen of andere overtredingen van de geldende wet- en regelgeving van de rijks- en provinciale overheid waarnemen.

lid 2. Het secretariaat dient (schriftelijk) op de hoogte te worden gebracht van bovengenoemde voorvallen.

lid 3. Indien leden of deelnemers onweidelijk gedrag of andere handelingen in strijd met de belangen van de vereniging menen waar te nemen bij andere leden of deelnemers en zij deze zelf niet kunnen corrigeren, dienen zij het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

lid 4. De publicatie "Gedragsregels en weidelijkheidsnormen” van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging worden als richtlijn gehanteerd.

lid 5. Het bestuur kan verzoeken om een schriftelijke en ondertekende melding, alvorens de zaak in behandeling te nemen.

lid 6. Deze meldingen zullen door het bestuur vertrouwelijk, na hoor en wederhoor, worden behandeld.

 

Voetnoot:  Overtreding van de ter zake geldende wet- en regelgeving (Wet Natuurbescherming, Wet Wapens en munitie, Provinciale verordeningen, etc.).

 

CONCURRENTIEVERBOD

 

ARTIKEL 17

Het is de leden, deelnemers en donateurs verboden op enigerlei wijze te pogen, direct dan wel indirect, het jachtrecht en/of de toestemming om op die gronden te beheren en/of schade te bestrijden te verwerven op gronden waarop andere leden ditzelfde recht hebben verworven. Dit geldt zowel gedurende de duur van het lidmaatschap, als gedurende de periode van deelnemerschap of begunstiging, alsmede gedurende drie jaar, volgende op de eventuele beëindiging van het lidmaatschap, dan wel het deelnemerschap of begunstiging, één en ander op verbeurt verklaring van een door de WBE direct opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van euro 1.000 (één duizend) voor iedere overtreding of dag, dat een overtreding voortduurt.

Vorenstaand verbod is niet van kracht indien de leden, deelnemers of donateurs bedoeld recht verkrijgen door eigendomsverkrijging van de gronden waarop dit recht wordt uitgeoefend, danwel indien het initiatief tot verhuur respectievelijk tot toestemming voor beheer en schadebestrijding genomen wordt door de verhuurder. In een onderzoek naar het concurrentiebeding worden de betrokken partijen gehoord.

Tevens wordt de oorspronkelijke jachtrechthouder (grondeigenaar of gebruiker) verzocht schriftelijk te verklaren wie het initiatief tot wijziging van het verleende recht op schadebestrijding & jacht heeft genomen alsmede welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen.

HET WERKGEBIED

ARTIKEL 20

De omvang van het werkgebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar verwezenlijking van de doelstelling wordt in beginsel bepaald door het gebied waarbinnen door de leden de uitoefening van het genot van de jacht, beheer en schadebestrijding plaatsvindt en is weergegeven op de aan het huishoudelijk reglement gehechte kaart.

Het werkgebied in gelegen in de provincie Zuidholland en omvat de grondgebieden van de gemeentes Den Haag, Zoetermeer (ten zuiden van de rijksweg A12), aan de oostzijde rijksweg N209/N471(WBE chieland), en aan de zuidkant de rijksweg A20/ nieuwe waterweg/nieuwemaas t/m gemeente Hoek van Holland.

 

SLOTBEPALING

ARTIKEL 21

Daar waar dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.

BIJLAGE: ANTI-JACHTORGANISATIES.

 

Dit betreft organisaties, waarvan de doelstellingen en het lidmaatschap expliciet strijdig zijn met de doelstellingen van de WBE vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Overzicht van organisaties, die zich in hun doelstellingen en gedragingen in het maatschappelijk verkeer expliciet uitspreken tegen de weidelijke jacht en faunabeheer op basis van het internationaal geaccepteerde principe van "wise use” van de natuurlijke resources, zoals zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit zijn ondermeer:

Partij van de Dieren

Dierenbevrijdingsfront

PETA / Animal Rights

Stichting Milieudefensie

Stichting Natuur & Milieu

Stichting Milieufederatie Zuidholland

danwel organisaties met vergelijkbare (anti-beheer) doelstellingen                                       De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.