Lidmaatschap WBE Delfland

Opzeggen lidmaatschap :

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris:

e-mail: Secretariaat@wbe-delfland.nl

Aanvragen lidmaatschap.
Wilt u lid worden van WBE Delfland?  Vul het onderstaand contactformulier volledig in.
Het secretariaat zal uw aanmelding als aspirant-lid bij de WBE-leden bekendmaken en u informeren over de procedure van toelating en over de vindplaats van nadere informatie zoals procedure, lidmaatschapsvormen en contributie (Leden-portal Website). De WBE kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  • Aspirant-lid
  • Jachthouder
  • Deelnemer
  • Donateur/Begunstiger
Door het aanvragen van het lidmaatschap verklaart U de doelstellingen van de WBE Delfland, zoals vastgelegd in de Statuten en de afspraken vastgelegd in het Huishoudelijk reglement geheel en volledig te onderschrijven.

Kennismakingsgesprek.
Het bestuur van de WBE Delfland hecht eraan om met ieder aspirant-lid, dat zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de WBE een (digitaal/telefonisch) kennismakingsgesprek te voeren.
Doel van deze gesprekken is de wederzijdse verwachtingen op een verantwoorde wijze te managen en teleurstellingen bij het aspirant-lid te voorkomen. In deze gesprekken wordt tevens nagegaan op welke wijze het aspirant-lid een feitelijke bijdrage wenst te leveren aan het beoogde verantwoord faunabeheer en op welke terreinen het aspirant-lid zich wil/kan inzetten.

De gesprekken vinden 1x per kwartaal plaats in de maanden januari, april, juli en oktober. De voorzitter nodigt de aspirant-leden telefonisch en/of via de mail uit voor dit kennismakingsgesprek.

AVG-verklaring.
De gevoerde administratie(s) en de website zijn AVG-compliant gemaakt. Mocht u content aantreffen, die (nog) niet voldoet aan de AVG-richtlijnen, verzoeken wij u dit via het contactformulier aan de webmaster door te geven. De voorgeschreven Privacyverklaring en het Register bewerkingen persoonsgegevens zijn beschikbaar op de website en/of via het beveiligde ledenportal beschikbaar.


Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Postcode: *
Huisnummer: *
Straat: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum: *
Geboorteplaats:
Beroep:
IBAN: *
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:
Gekwalificeerd persoon: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon nummer:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
DORA/FRS: Ja Nee
DORA/FRS nummer:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.