Lidmaatschap WBE Delfland

Opzeggen lidmaatschap :

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris:

e-mail: Secretariaat@wbe-delfland.nl

Aanvragen lidmaatschap.
Wilt u lid worden van WBE Delfland?  Vul het onderstaand contactformulier volledig in.
Het secretariaat zal uw aanmelding als aspirant-lid bij de WBE-leden bekendmaken en u informeren over de procedure van toelating en over de vindplaats van nadere informatie zoals procedure, lidmaatschapsvormen en contributie (Leden-portal Website). De WBE kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  • Aspirant-lid
  • Jachthouder
  • Deelnemer
  • Donateur/Begunstiger
Door het aanvragen van het lidmaatschap verklaart U de doelstellingen van de WBE Delfland, zoals vastgelegd in de Statuten en de afspraken vastgelegd in het Huishoudelijk reglement geheel en volledig te onderschrijven.

AVG-verklaring.
De gevoerde administratie(s) en de website zijn AVG-compliant gemaakt. Mocht u content aantreffen, die (nog) niet voldoet aan de AVG-richtlijnen, verzoeken wij u dit via het contactformulier aan de webmaster door te geven. De voorgeschreven Privacyverklaring en het Register bewerkingen persoonsgegevens zijn beschikbaar op de website en/of via het beveiligde ledenportal beschikbaar.


Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum: *
Geboorteplaats:
Beroep:
IBAN: *
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Jagersvereniging:
Gekwalificeerd persoon: Ja Nee
Gekwalificeerd persoon nummer:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
DORA/FRS: Ja Nee
DORA/FRS nummer:
Opmerkingen:

Indien u zich aanmeldt als lid, zullen uw gegevens (uitsluitend) worden gebruikt om uitvoering te geven aan uw lidmaatschap conform de doelstellingen zoals omschreven in onze statuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.