Lidmaatschap WBE Delfland

Opzeggen lidmaatschap :

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris:

wbedelfland. secretaris@gmail. com

Aanvragen lidmaatschap.
Wilt u lid worden van WBE Delfland?  Vul het onderstaand contactformulier volledig in.
Het secretariaat zal uw aanmelding als aspirantlid bij de WBE-leden bekendmaken en u de verdere informatie over het lidmaatschap (zoals procedure, lidmaatschapsvormen en contributie) toezenden. De WBE kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  • Aspirant-lid
  • Jachthouder
  • Deelnemer/donateur
Door het aanvragen van het lidmaatschap verklaart U de doelstellingen van de WBE Delfland, zoals vastgelegd in de Statuten en de afspraken vastgelegd in het Huishoudelijk reglement geheel en volledig te onderschrijven.

AVG-verklaring.
Deze website is onder bewerking met het doel deze AVG-compliant te maken. Mocht u content aantreffen, die (nog) niet voldoet aan de AVG-richtlijnen, verzoeken wij u dit via het contactformulier aan de webmaster door te geven. De voorgeschreven Privacy-verklaring en het Register bewerkingen persoonsgegevens zijn bij het WBE-bestuur in behandeling en worden z.s.m.gepubliceerd.


Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Bedrijf:
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon:
Mobiel: *
E-mail: *
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Beroep:
IBAN: *
Jachtaktehouder: Ja Nee
Jachtaktenummer:
Lid Koninklijke Jagersvereniging: Ja Nee
Lidnummer Koninklijke Jagersvereniging:
Lid NOJG: Ja Nee
Lidnummer NOJG:
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.