Wild- en Faunatellingen

Elk jaar tellen wildbeheereenheden algemene faunasoorten in Nederland.
Binnen de WBE Delfland hebben we bovendien afgesproken, dat iedere jachthouder verplicht is om deel te nemen aan het uitvoeren van de periodieke wild- en faunatellingen:
  • eind jan:       telling knobbelzwanen
  • eind jan:       nachttelling haas (met nachtzicht)
  • eind maart:   reewildtelling
  • begin april:   voorjaarstelling kleinwild (overdag) en telling knobbelzwanen
  • medio juli:     telling (overzomerende) ganzen en telling knobbelzwanen
Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers vormen de WBE-voorjaarstellingen één van de grootste ecologische meetnetten van ons land.

Tijdens de wildvoorjaarstellingen wordt jaarlijks meer dan 10% van het geschat aantal hazen in Nederland geteld, en tijdens de faunavoorjaarstellingen monitoren wildbeheereenheden tot wel 100% van het provinciale grondgebied.

Deze telgegevens leveren belangrijke inzichten in hoe populaties zich ontwikkelen over de jaren, en bieden een basis voor duurzaam faunabeheer en beleid. 
https://www.jagersvereniging.nl/voorjaarstellingen/

De tellingen worden onder meer door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beoordeeld, want meten = weten, en zo mogelijk gecertificeerd. Op deze wijze wordt de juistheid en kwaliteit van de tellingen gewaarborgd door de jagers en faunabeheerders. Bij voorkeur worden de tellingen ook in samenwerking met  andere natuurliefhebbers, bijv. de weidevogel-beschermers en vogelaars uitgevoerd. 

Handleidingen.
Alle verzamelde gegevens worden door de telcoördinator(en) vastgelegd in het provinciaal faunabeheersysteem DORA, dat de basis vormt voor het door de provincie Zuidholland vast te stellen beleid ten aanzien van het populatiebeheer van de verschillend soorten.
Het faunabeheerbeleid wordt per faunasoort uitgewerkt en vastgesteld in een faunabeheerplan voor de betreffende soort. 

Daarbij stelt de provincie/FBE i.o.m. faunacoördinatoren van de WBE de telsectoren meerjarig vast met het oogmerk trendanalyses over de ontwikkeling van de populatie-omvang (groei en krimp) mogelijk te maken en te waarborgen: door de jaren heen worden zodoende dezelfde trajecten op gelijke wijze geteld.

Actuele informatie: https://www.jagersvereniging.nl/downloads/bestuurdersdocumenten/Onder bewerking.


Informatie over het verzamelen van gegevens (aantallen) van de aanwezige wild- en faunasoortenDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.