Beheerde faunasoorten

HAARWILD
bejaagbaar op grond van de Wet natuur en milieu/schadebestrijding.
 
Konijn: 
Veel bedrijventerreinen en duingebieden herbergen een groot bestand aan konijnen. Schade kan ontstaan door het ondergraven van bedrijfsinstallaties en duinen. Populatiebeheer is plaatselijk noodzakelijk om schade te voorkomen.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/konijn/
 
Haas:  
Op de weiden en graslanden in de polder is de haas een veelgeziene gast. De populaties staan als gevolg van de aanwezigheid van de vos en de intensieve veelteeldmethoden, waarbij meermalen per jaar het gras gemaaid onder druk. Veel jagers besluiten daarom de aanwezige hazen te sparen.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/haas/
 
VEERWILD
Bejaagbaar op grond van de Wet natuur en milieu/schadebestrijding
Duif.
De duif is een van oudsher bejaagde vogel. Als cultuurvolger komt hij veel voor in de stadsparken, tuinen, ruigtes en landbouwpercelen, waar hij vooral door het aanpikken van jonge aanplant en oogstgewassen  (mais, erwten, ingezaaid grasland) schade veroorzaakt. Er worden verschillende soorten onderkend: houtduif, turkse tortelduif, (verwilderde) postduif, sierduiven, etc.).
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/houtduif/

Fazant.
De fazant is een van oudsher bejaagde bosvogel. Ook komt hij veel voor in ruigtes en landbouwpercelen, waar hij vooral door het aanpikken van jonge aanplant en oogstgewassen schade veroorzaakt.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/fazant/

Kraai en kauw:
Als cultuurvolger en met weinig natuurlijke vijanden is de populatie sterk toegenomen. Gewassen als mais en het voor veevoer opgeslagen kuilgras zijn favoriet bij de kraai. Zwermen kraaien beschadigen het zeil waarmee het kuilgras tegen de regen is afgedekt. Door de gaten stroomt het water in het opgeslagen kuilgras, waardoor dit beschimmelt en onbruikbaar wordt als veevoeder voor de koeien.
Daarnaast vormt de predatie van deze vogels op de weidevogels een groot probleem en wordt in overleg met het weidevogelpact uit midden-delfland populatiebeheeractiviteiten ontplooid.


WATERWILDWILD
Bejaagbaar in het kader van de Wet Natuur en Milieu en/of
populatiebeheer en schadebestrijding met een provinciale ontheffing. 
Eend:
Naast de bejaging van exoten als het roze stekelstaartje wordt de populatie verwilderde eend bejaagd om wildschade aan gewassen te voorkomen. Graslanden en erwtenvelden, graanbestanden zijn kwetsbare gewassen.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/wilde-eend/
  
 Smient: 
De smient wordt bejaagd om wildschade aan gewassen te voorkomen. Vooral rraslanden zijn kwetsbare gewassen.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/smient/
 
Gans:
Door de sterk toegenomen populaties aan Nijlganzen (excoot), Canadese ganzen, Kolganzen, Grauwe ganzen en boeren- of soepganzen ontstaat in snel toenemende mate wildschade aan graslanden, verzuring van natuurgebieden en andere kwetsbare gewassen. Stadsparken, natuur- en stiltegebieden bieden veilige broedplaatsen, waardoor de populaties bijzonder hard groeien en een steeds grotere schade veroorzaken op gras- en maïspercelen. Rondom het vliegveld The Haque/Rotterdam Airport is een sterk toenemend risico voor het vliegverkeer ontstaan: de aanvliegroutes van dit vliegveld liggen geheel binnen de regio WBE-Delfland.
Meer informatie:
Zwaan.
Het zwaan komt in groeiende aantallen voor in het gebied van de WBE. Inmiddels zijn door de sterke populatiegroei schademeldingen ontstaan op grasland en verstrekt de provincie incidenteel afschotvergunningen af om de populatiegroei te beheersen. Ook is er rondom het vliegveld The Haque/Rotterdam Airport een toenemend risico voor het vliegverkeer ontstaan.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/zwaan/

SCHADEBESTRIJDING.
Bejaagbaar in het kader van het weidevogelbeheer en populatiebeheer predatoren
met ontheffing van de provincie.
Kat:
Wanneer de huiskat verwilderd valt deze niet meer onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming omdat een verwilderde zwerfkat grote schade toebrengt aan de reguliere weide- en zangvogels. Ook zijn jonge konijnen en hazen hiervan het slachtoffer.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/wilde-kat-en-verwilderde-kat/


Vos:
Afgelopen jaren is een sterke toename te constateren van het voorkomen van de vos. De weidevogel- konijnen- en hazenstand nemen verder af. Het aantal waarnemingen in dorpen en stad en de door de vos veroorzaakte schade aan particulier gehouden siervogels, kippen, eenden, ganzen, konijnen, duiven, cavia's, enz. neemt toe. Tenslotte heeft de lokale weidevogelpact van vogelaars en boeren de WBE verzocht predatie van de nesten, broedsels en jongen van deze kwetsbare vogelgroepen door populatiebeheer van het vossenbestand te verminderen.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/vos/

Wolf:
De Wolf is terug in Nederland. Volgens sommigen illigaal uitgezet door "rewilding-fanatici" en volgens de zoogdierenvereniging door migratie vanuit Polen en Duitsland. Er hebben zich inmiddels een paar roedel gevestigd in het park De Hoge Veluwe met alle nadelige gevolgen van dien voor ondermeer het wilde schaap: De Moeflon. De populatie van deze voor het natuurlijk beheer van de heide ingezette diersoort staat ernstig onder druk. Daarnaast veroorzaken de roedels en zwervende wolven grote schade aan landbouwhuisdieren. In de noordelijke en oostelijke provincies zijn inmiddels enige honderden schapen maar ook pony's en runderen slachtoffer geworden van de wolf. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om ook voor deze diersoort beheer mogelijk te maken door het europese beschermingsniveau te verlagen. De politiek (min. LNV) wordt gevraagd daar voortvarend en actief op europees niveau actie op  te ondernemen. Onder meer de vereniging De Moeflon en de LTO zet zich daarvoor in.

Meer informatie: 
POPULATIEBEHEER GROFWILD 
grote hoefdieren.
 
Bejaagdbaar op basis van een provinciale ontheffing en/of
aanwijzing in hat kader van populatiebeheer ter voorkoming van
schade aan gewassen en bosopstanden alsmede verkeersveiligheid (aanrijdingen).
Ree.
Het ree komt incidenteel voor in het WBE-gebied en wordt (nog) niet aktief beheerd. In de waterleidingduinen is een populatie reëen aanwezig, die door de jachtopzieners van de beheerder van deze gebieden worden beheerd.
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/ree/
 
Damhert.
Het damhert komt van nature niet voor in het gebied van de WBE. Er is een beperkt risico aanwezig, dat vanuit de nabij gelegen natuurgebieden (Amsterdamse Waterleidingduinen) vanwege de populatiegroei aldaar het damhert migreert naar nieuwe leefgebieden. Het is niet ondenkbaar, dat op termijn damherten via het strand en de duinenrijen migreren naar de natuurlijke gebieden in middendelfland en tijdens de trek en vestiging aldaar een risico gaan vormen voor ondermeer het verkeer (aanrijdingen).
Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/damhert/

De toename van de verschillende populaties van deze en nieuwe diersoorten vraagt in toenemende mate de aandacht van de faunabeheerders van de WBE.
*****
Meer informatie over de verschillende diersoorten op de site van de Landelijke Jagersvereniging:
https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/
.
Bron: Copyright informatie ligt bij de Jagersvereniging Nederland.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.