Vos

Vos.
De vos (Vulpes vulpes) (ook wel gewone of rode vos genoemd) is een lid van de hondachtigen. De vos is een van de grootste roofdieren die nog vrij in de Benelux voorkomen.
 
In 2006 heeft de minister van LNV de vos op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Dit betekende dat vossen weer vrij konden worden geschoten, mits toestemming van de grondgebruiker. Ook het gebruik van inloopkooitjes was daarmee toegestaan. Daarenboven werden er door verschillende provincies lokaal ontheffingen verstrekt voor het gebruik van kunstlicht. Dit geldt ook voor de provincie Zuidholland (recent opgeschort door de rechtbank Den Haag op verzoek van dierenbeschermingsactivisten).
Afschot vindt plaats in het kader van populatiebeheer met een specifiek doel. Veelal is dat weidevogelbeheer, waar een predator als de vos zoveel slachtoffers maakt, dat extra maatregelen noodzakelijk blijken.
De verruiming in de mogelijkheden en middelen om vossen te doden heeft ertoe geleid dat het aantal geschoten vossen (inclusief vangst) sinds 2006 weer aanmerkelijk is toegenomen. Er worden nu onder het regime van de Wet Natuurbescherming meer vossen gedood dan onder de Jachtwet of de Flora en Faunawet. Grotendeels i.h.k.v. populatiebeheer op verzoek van de vogelbescherming ter extra bescherming van de weide- en andere op de grond broedende vogelsoorten. Zo werken we op dit vlak samen met het Weidevogelpact en de Natuurvereniging Vockestaert. Met de opschorting worden er minder vossen geschoten, neemt de populatie sterktoe en verliest deze soort ook zijn natuurlijke schuwheid meer en meer. We komen ze tegen in de binnensteden (nachtelijke uren) of  in het veld (overdag). Voorbeeld: locatie Vlaardingen tijdens het vissen.

Jonge vosJonge vosfoto's Koen de Veld, Vlaardingen


Meer informatie leefwijze:
http://www.zoogdierenvereniging.nl/node/280

Faunaschade vos.
Wanneer de populatie vossen in een gebied toeneemt, heeft dat vanzelfsprekend gevolgen voor de overige fauna. Met name de nesten van bodembroeders vormen een zeer geliefde prooi voor deze predator. Zeker wanneer de vos een nest jongen heeft is een constante aanvoer van voedsel noodzaak. Naast de muizen en ratten vormen dan de bodembroeders, eenden, ganzen ook de als huisdier gehouden kippen het menu. Wanneer een vos kan binnendringen in een kippenren, dan is een slachtpartij veelal het gevolg. De vos heeft slechts een klein gaatje nodig om binnen te komen, de kippen kunnen in paniek niet wegkomen en dit stimuleert de vos door te gaan tot geen kip meer leeft. Onderstaande illustratie laat het resultaat van een bezoek van de vos aan een kippenren zien.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.