Samenwerken Natuurorganisaties

2017: Vogelwerkgroep, Agrarische Natuurvereniging en lokale jagersvereniging gaan samenwerken ten behoeve van weidevogels in Midden-Delfland.

Tussen Rotterdam en Den Haag ligt een door de provincie aangewezen belangrijk weidevogelgebied, Midden-Delfland. Dit is een gebied waar meerdere lokale natuurverengingen actief zijn, waaronder wildbeheereenheid (WBE) Delfland, Agrarische Natuurvereniging (ANV) Vockestaert en Vogelwerkgroep (VWG) Midden-Delfland. Uit monitoring van het broedsucces van de weidevogels, is gebleken dat een groot percentage verloren gaat aan predatie door onder andere de vos. Hierop heeft WBE Delfland, in samenwerking met ANV Vockestaart en VWG Midden-Delfland, ontheffing aangevraagd om de vos ’s nachts te mogen beheren met behulp van het geweer en kunstlicht. Deze ontheffing is juli 2016 verleend en mag van november 2016 tot en met mei 2017 worden gebruikt.

Bejaging vos

Binnen het werkgebied van WBE Delfland worden jaarlijks zo’n 80 vossen geschoten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vangkooien en jacht met het geweer overdag. De vos is voor een groot deel in de schemering en nacht actief, wanneer deze zonder ontheffing niet bejaagd mag worden.

Uitvoering

Het beheer van de vos is het meest efficiënt, wanneer vossen kort voor het broedseizoen van weidevogels worden geschoten. In deze periode is het minder waarschijnlijk dat vrijgekomen territoria binnen korte termijn worden bezet door zwervende vossen. Voor het gebruik van de ontheffing heeft WBE Delfland eind december de eerste jagers gemachtigd. Deze jagers zullen waar mogelijk gebruik van de ontheffing maken door ’s nachts de wacht te houden op plaatsen waar de vos regelmatig wordt waargenomen. In andere terreinen zal worden rondgereden en met een groot licht worden gezocht naar vossen, om zodoende de vos te kunnen schieten. Uiteraard is het gebruik van de ontheffing alleen toegestaan op terreinen waarvoor de jagers toestemming hebben de vos te mogen beheren.

Weidevogelpact

De verschillende partijen van Weidevogelpact Delfland zetten zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van weidevogels. Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan verbetering van het habitat, maar ook aan voorkomen van predatie. Zo wordt gewerkt aan het reduceren van uitkijkposten voor roofvogels en kraaiachtigen, worden ruigten verwijderd om dekking voor de vos weg te nemen en wordt schrikdraad geplaatst om de vos uit weidevogelgebied te weren. ANV Vockestaert en WBE Delfland werken gezamenlijk aan het reduceren van predatiedruk door de vos en de zwarte kraai door middel van efficiënter populatiebeheer van deze soorten.

Hoewel de ontheffing geldig is tot en met mei 2017, zal de ontheffing in het broedseizoen van 2017 alleen worden gebruikt na overleg met VWG Midden-Delfland, op locaties waar weidevogels zich in het begin van het seizoen niet willen vestigen of op locaties waar grote predatieverliezen door de vos worden verwacht.

Lezing

In het Nederlandse cultuurlandschap worden voortdurend keuzes gemaakt over het beheer. Gebieden worden ingericht als weidevogelgebied, gebieden worden schraal gehouden met oog op bijzondere vegetaties en gebieden hebben een  agrarische functie. Op 9 februari 2017 legt ecoloog, jager en voorzitter van Wildbeheereenheid Delfland u graag uit wat de functie van jagers hierbij is en hoe zij te werk gaan bij het bejagen van de vos ten gunste van weidevogels. De lezing wordt gehouden in Natuur- en Milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 te Delft van 20:00 – 22:00. Meer informatie op https://www.ivn.nl/afdeling/delft/activiteiten

Over de wildbeheereenheid Delfland

De vrijwilligers van Wildbeheereenheid (WBE) Delfland zijn tussen grofweg Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag en Hoek van Holland verantwoordelijk voor het beheer van fauna. De jagers doen dit door duurzame benutting van soorten van de wildlijst (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif) en het beheer van populaties waarvan landelijk of provinciaal is besloten dat beheer noodzakelijk is, waaronder diverse soorten ganzen, zwarte kraai en de vos.

*****

2016 Samenwerking weidevogelbescherming.

Het voorjaar van 2016 is in volle gang, al is het op het moment van schrijven wel nat en koud. De koude en nu ook natte maand april is minder gunstig voor jonge hazen en reeds uitgekomen kuikens van weidevogels. Zij zullen alle zeilen moeten bijzetten komende tijd om te overleven.

 Predatoren weidevogels.

Zoals u wellicht bekend is Wildbeheereenheid Delfland nauw betrokken bij het regionale Weidevogelpact. Het weidevogelpact heeft tot doelstelling om de populatie van de weidevogels te beschermen en te versterken.

Een van de onderdelen in de plannen van het Weidevogelpact is predatorbeheer. Niet alleen door het uitrasteren van terreinen met schrikdraad, het kappen terugzetten van bomen en het verwijderen van ruigtes, maar ook door samen te werken met de lokale jagers verenigd in de WBE Delfland.

Dit heeft er toe geleid dat er een ontheffingsaanvraag de deur uit is gegaan om binnen ons werkgebied ook 's nachts de vos te mogen gaan bejagen. Dit kan ons helpen de populatie van de vos efficiënter te reguleren ter bescherming van weidevogels en al wat daar meer van profiteert. Hoe het gebruik van de ontheffing, mochten wij deze verkrijgen, zal worden ingevuld, zal te zijner tijd met de jachthouders worden besproken.

De aanvraag is opgesteld in samenwerking met ANV Vockestaert en Vogelwerkgroep Midden Delfland. Zij hebben ons voorzien van informatie omtrent predatie etc. Een van de documenten waarnaar in de aanvraag wordt verwezen is de Nul-Meting die vorig jaar is uitgevoerd. In deze rapportage is onder andere te zien waar zich de belangrijkste weidevogelgebieden bevinden. In het bijzonder daar waar de grutto broedt, is het van belang dat deze ongestoord tot een succesvolle voortplanting kunnen komen. De lokale jagers is verzocht hiermee rekening te houden en verstoring te voorkome mocht het onverhoopt nodig blijken om toch ergens ganzen / kraaien op verzoek van de grondgebruiker te moeten verjagen gedurende het broedseizoen.

Vanmorgen werd door de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, een melding gedaan over een tiental kraaien dat kieviten en andere weidevogels systematisch lastig viel. Dit zal de overleving van de jonge dieren niet ten goede komen. Een kort lijntje tussen weidevogelbeschermers en jagers kan hier helpen om dit kraaienprobleem op te lossen door ook deze populatie sterker te reguleren. Juist het zo vanuit de verschillende belangen open met elkaar in gesprek te gaan en te blijven helpt onze natuurlijke omgeving en de daarin voorkomende flora en fauna ons inziens het best. Het zoeken naar de juiste balans tussen de verschillende belangen van mens, dier en plant is een ingewikkeld en zeer waardevol proces.

De regen is goed voor de vorige week door onze vrijwilligers ingezaaide rand bij de oude vuilstort bij Maasland. Laten we hopen dat het ingezaaide mengsel goed aanslaat en in de loop van het jaar niet teveel wordt weggedrukt door de te verwachten brandnetels, zodat deze rand in voorjaar, zomer, najaar en winter voortaan kan voorzien in voedsel en dekking voor insecten, vogels en ons geliefde wild.

*****De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.