Publicaties Natuur, Faunabeheer/Jacht en aanverwante zaken.

Wet Natuurbescherming.

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Op de volgende links treft u informatie aan:

Bambi-syndroom in Nederland.
Een kritisch artikel over de omgang met grote grazers in Nederland door de (semi-)overheids- en natuurbeschermingsorganisaties. Het beheer van deze grote grazers wordt door jagend nederland kritisch beoordeeld, omdat deze beherende organisaties in strijd met de geldende regelgeving hun beheertaak verzaken en dit leidt tot dierenleed. Verantwoord populatiebeheer om de biodiversiteit en welzijn van de populaties te waarborgen worden veelal opgeofferd aan de (financiele) belangen van deze organisaties. Emoties van het grote publiek, dat vanuit de leunstoel voor de TV hun oordeel geven bepalen dan het beleid in plaats van de kennis en kunde van vaklieden (boswachters en bosbeheerders). Iets om over na te denken.
http://www.joop.nl/opinies/nederland-en-het-bambi-syndroom
 (auteur: Paul Bouwmeester).


VU-onderzoek naar effecten van de jacht op de vogelpopulaties
.
In de periode 1500-1920 werd op de helft van de vogelsoorten gejaagd. Toch had dat voor de vogelstand geen negatieve gevolgen: alleen de adel en een selecte groep notabelen mocht jagen. Het jachtverbod voor alle andere mensen werd streng gecontroleerd. Met veel maatregelen werd het wild beschermd. Zonder deze bescherming zouden 12 tot 16 voor Nederland karakteristieke vogelsoorten zijn verdwenen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jan de Rijk.

Gevolgen van bestrijding.
Ongeveer tien procent van de vogelsoorten wordt bestreden. De bestreden soorten hadden daarvan nadeel. Tot de Franse tijd werd een effectieve bestrijding echter belemmerd door jachtregels. Daarna werd eerst voor kraaiachtigen en vanaf 1860 ook voor roofvogels intensieve bestrijding ongewenst gevonden, omdat deze vogels voor de landbouw ook nuttig kunnen zijn.

Invloed van intensivering landbouw.
Het grootste deel van Nederland was in gebruik voor landbouw. De historische gegevens over een zevental weidesteltlopers laten zien dat de oude landbouw vogels weinig voedsel bood. De vogelsoorten Kievit en grutto bijvoorbeeld konden na 1900 door de opkomst van kunstmest zes tot acht keer in aantal toenemen.

Invloed van de mens op vogels.
Jagen, bestrijden en intensivering van de landbouw worden als de belangrijkste oorzaken voor het verlies aan biodiversiteit beschouwd. Maar tellingen bewijzen dat het aantal vogelsoorten in Nederland sinds 1850 is gegroeid. Jan de Rijk onderzocht de invloed van de mens op vogels in Nederland met historische onderzoeksmethoden. In oude boeken en archieven bleek informatie over het vroegere voorkomen van veel vogelsoortente vinden en over de invloed van de mens op deze soorten. Honderden jachtwetten, marktlijsten van verhandeld wild en registraties van premies voor schadelijke soorten leverden de meeste informatie. De Rijk laat zien dat meer vogelsoorten van de mens profiteerden, dan dat ze er nadeel van hadden.

Publicatie VU 2015. Promovendus: J. de Rijk
Link:
www.fgw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2015/24juni_jh-de-rijk.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communicatie over Faunabeheer en Schadebestrijding.
Een inventarisatie van communicatiestrategien in de praktijk van de FBE's.
Het Faunafonds vraagt zich af hoe op dit moment de communicatie over Faunabeheer is geregeld, hoe dat in de praktijk uitpakt en of de weerstand in het veld of via de politiek de uitvoering van het Faunabeheerplan belemmert. Hiertoe is literatuuronderoek gedaan en zijn de secretarissen van de FBE's in alle provincies telefonisch geinterviewd.
In vrijwel alle provincies zijn duidelijke afspraken dat de provincie communiceert over beleid en de FBE over de uitvoering. De vorm en inhoud van communicatie naar het publiek is heel divers en verschilt per provincie.
In de literatuur wordt betoogd dat de communicatie begint met het erkennen van de emotie en juist daar ontstaat een discrepantie met visie van de FBE's op communicatie. De FBE's richten hun communicatie vooral op kennisoverdracht. Van daaruit wordt wel gepoogd om het over waarden te hebben, maar het blijft een tegengestelde denkrichting t.o.v. het publiek dat vanuit emoties redeneert.
De door het Faunafonds verwachte vertraging in de uitvoering van Faunabeheerplannen door publieke en politieke weerstand wordt door de FBE's niet herkend en onderschreven. Er is wel weerstnd, maar deze is volgens de FBE's hanteerbaar en lijkt de laatste jaren af te nemen. De FBE's geven bovendien aan dat de vertraging vooral in juridische trajecten zit. Ze zien daar geen rol voor communicatie. De FBE's geven aan wel behoefte te hebben aan ondersteunbing in de communicatie, hoewel die behoefte zeer divers is.

Auteurs: A. Smit,  C.Hoorn en R. Lanters (2015, Alterra, Wageningen RU, WING)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderzoek: Nulmeting Weidevogels Groot Midden Delfland (2015)
Auteur: Ferry van der Lans
Opdrachtgever: LTO (Delflands groen)
https://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/weidevogels-nulmeting.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gepubliceerd op Facebook d.d. 30 april 2015: Bram Zuijderduin (WBE Rijnland Zuid).

Minder maar wel wilder".
Thuis op de boerderij werd in het najaar 1 of 2 varkens geslacht. Een hele gebeurtenis voor een ventje van 6 jaar. Het hele jaar had je de varkens nagelopen, gevoerd en uitgemest en in november ging ie aan de ladder. Daarna genieten van de hammen en de karbonaden en iets minder van het buikspek. 2x per week vlees en 1x vis met groenten en aardappelen en fruit in overvloed. Het was voldoende om alle essentiele bouwstoffen te ontvangen. Het varkensvlees werd met "respect" gegeten, je had toch een soort van band met het varken opgebouwd en de hele cyclus van opgroeien tot het slachten en verwerken meegemaakt.
Hoe anders gaat het nu. Vitrines vol met "onbekend" vlees. Het enige wat je weer is van welke diersoort het afkomstig is, het gewicht, de houdbaarheid datum en de prijs. "Onbekend en Onbemind" vlees. En de meeste van ons eten het elke dag in grote hoeveelheden niet meer bewust van waar en hoe het is opgegroeid en dus met weinig of geen respect consumeren.
Hoe anders gaat het met het wild wat je zelf hebt bemachtigd, geslacht en panklaar gemaakt. Vlees van een dier waarvan je zeker weet waar het vandaan komt (?) en hoe het heeft "geleefd". Dat wordt genuttigd met respect, gedeeld met vrienden en herbeleefd onder het genot van een borrel of een glas wijn.
"Minder is Meer" als je je stukje vlees uit je eigen veldje zelf geschoten, geslacht en bereid hebt en dus minder "onbekend" vlees eet.
Wie haalt het in z'n hoofd om dit verbieden en ons dus dwingt om het "Onbekende en Onbeminde" vlees uit de vitrines te halen?
Toch niet alle leden van de PvdD zijn vegetariër? Zij die vlees eten zouden dit moeten omarmen "minder maar wel wilder" zou ik zeggen. Sluit ook mooi aan bij de trend waarbij de consument haar voedsel blijkbaar dichter bij de bron (boer / platteland) gaat betrekken.

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/30994_kabinet_blijf_met_je_poten_van_de_jager_af/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Joop%203&utm_medium=emailElsevier nummer 3, 71ste jaargang, 17 januari 2015
Auteur: Jelte Wiersma

Hoe Sharon Dijksma de jacht in Nederland wil beperken.

De jacht op wild wordt verder beperkt. Jagers worden een soort onbetaalde ambtenaren. 'Schietknechten van de overheid' noemen ze het zelf.

Het contrast kan niet groter. De vorige staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker (CDA), wilde jagers weer volop vrijheid en vertrouwen geven. Zijn opvolger Sharon Dijksma (PvdA) vertrouwt de jagers niet en wil de voorwaarden voor jacht strenger maken dan ooit.Haar nieuwe Natuurwet is bijna een kopie van de radicale initiatiefnota die PvdA, D66 en GroenLinks in 2012
 opstelden als reactie op Blekers plannen. De Tweede Kamer behandelt de nieuwe Natuurwet binnenkort.Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) spreekt zelfs van een sterfhuisconstructie voor de jacht. De kans dat de wet wordt aangenomen, is groot, zegt voorzitter Roelf de Boer van de Koninklijke Jagersvereniging. En dat heeft volgens hem negatieve gevolgen.Nu al haken steeds meer jagers af en trekken naar de buurlanden, waar ze met open armen worden ontvangen om hun hobby te beoefenen. In Duitsland bijvoorbeeld valt nauwelijks tegen de aanwas van wilde zwijnen op te schieten; de dieren lopen daar in de steden, veroorzaken verkeersongevallen en gewasschade. Duitsers zijn maar wat blij met Nederlandse jagers. De Boer: 'Als wij stoppen met de jacht op ganzen rond Schiphol, kan er geen vliegtuig meer vertrekken.'


Overschot

De jachtpraktijk is als volgt: 38 wildsoorten worden bejaagd. Hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en wilde eenden mogen binnen het daarvoor geldende seizoen vrij worden geschoten. Dus: zoveel als de jager wil schieten. Staatssecretaris Bleker wilde die lijst vergroten naar twaalf soorten. Dijksma wil naar nul. Zij wil dat voor alle soorten gaat gelden wat nu al geldt voor onder meer herten: jaarlijks wordt geteld hoeveel er daarvan zijn. Zijn het te veel en richten die schade aan, dan wordt het overschot geschoten. Voor elk stuk jachtveld moet op basis van de tellingen jaarlijks een beheerplan worden gemaakt. De provincie keurt dit en geeft dan al dan niet een vergunning af.

Wie vijf hazen wil schieten, kan dat nu nog vrij doen. Het vrij 'oogsten' van het land, zoals jagers dit noemen, is daarmee verboden. De Boer: 'Op deze wijze worden wij schietknechten van de overheid. Wij zijn straks onbetaalde ambtenaren die natuurbeheer en schadepreventie gratis voor de overheid uitvoeren.' Hij zou willen dat de 27.000 jagers gaan staken. 'Dan zou alles in de soep lopen. Maar jagers zijn individualisten. Ik krijg mijn achterban niet mee.'

In de jaren negentig waren er nog 29 soorten vrij bejaagbaar. Jozias van Aartsen (VVD) bracht dat als minister van Natuurbeheer terug tot zes. De Flora- en Faunawet die dit regelt, stamt uit 2002 en is volgens Kamerlid Heerema 'verouderd'.

Koerswijzigingen van opeenvolgende kabinetten hebben de bestaande wet volgens velen onbruikbaar gemaakt. Daarnaast is er ook nog een speciale Boswet. Het is een lappendekken aan natuurbeschermingsregels. Vernieuwing en integratie van de wetten komen maar niet van de grond. Wilde het kabinet-Rutte I met Bleker het platteland weer teruggeven aan de bewoners, Rutte II wil juist weer alles door Den Haag laten bepalen.

Regeldruk

Dijksma heeft een concept van haar Natuurwet naar de Kamer gestuurd en kreeg meer dan duizend vragen. Die zijn beantwoord in een document van 182 pagina's. Zowel de Raad van State als het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) oordeelde vernietigend. Heerema: 'Dit is tegen het Regeerakkoord, waarin staat dat er minder regeldruk moet komen.' Hij voorziet een nieuwe vragenronde die minstens zo uitputtend zal zijn als de eerste.

Het lijkt uitstel van executie. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt Dijksma's wet. Alleen CDA en SGP zijn uitgesproken tegen. Heerema zegt als lid van regeringspartij VVD diplomatiek: 'Er moet nog heel wat water door de Rijn voor wij deze wet steunen.' Jagersvoorzitter De Boer noemt het wetsvoorstel dom. '86 Procent van de Nederlanders is vóór of staat neutraal tegenover jacht. Onze volksvertegenwoordiging moet daar toch een afspiegeling van zijn?'

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA), een van de initiatiefnemers van de wet, zegt: 'De jagers kunnen lekker overdrijven. Jagers hebben met de bestaande vrije jacht een eigen beleid. Dat kan niet. Jacht wordt in de nieuwe wet onderdeel van het natuurbeleid. Oogst van wild kan dan nog, maar moet dienend zijn aan de natuur. Als jagers het niet meer willen doen, moet de overheid het maar doen.'

Dit betekent dat Staatsbosbeheer en provincies honderden jagers in dienst moeten nemen om te voorkomen dat het land omkomt in de ganzen, zwijnen en ander wild.

Bron: http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/1/Hoe-Sharon-Dijksma-de-jacht-in-Nederland-wil-beperken-1686454W/

 http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/30994_kabinet_blijf_met_je_poten_van_de_jager_af/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Joop%203&utm_medium=email
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pamflet "ïnitiatiefnota" Mooi Nederland.

Maandag 26 maart 2013 stelden PvdA, D66 en GroenLinks via het pamflet 'Mooi Nederland' de jacht in Nederland ter discussie. Voor alle duidelijkheid, ‘Mooi Nederland’ is een initiatiefnota, dat wil zeggen dat men een maatschappelijk en politiek debat op gang wil brengen dat input oplevert voor een nieuwe, breed gedragen natuurwet. ‘Mooi Nederland’ is dus geen wetsvoorstel.

Discussie
Als KNJV staan we voor een regelarme benadering van de jacht op de vrij bejaagbare soorten. Een gedegen opleiding en het hanteren van strikte weidelijkheidsregels stellen de Nederlandse jager in staat op een duurzame en verantwoorde wijze wild te oogsten. Wild dat veel Nederlanders graag eten. En dat een op dergelijke wijze geoogst stuk wild ons grote voldoening geeft, steken we daarbij niet onder stoelen of banken.
Als er in de maatschappij een discussie gestart wordt over regulering van deze manier van jagen, dan gaat de KNJV graag het debat aan op basis van rationele argumenten. We verwachten van onze discussiepartners dan ook dat ze geen activistische fantasietermen gebruiken als 'plezierjacht', 'schieten voor de lol' en 'sport'. Dit zijn verouderde termen van de anti-jachtbeweging uit de jaren tachtig. Kretologie, waarvoor ook sommige media niet terugdeinzen.

Media 
Gelukkig zien we ook dat diverse serieuze media de jacht op haar merites weten te beoordelen. Omdat commentatoren, publiek of politici de meerwaarde van de jacht en vooral ook de positieve rol van de WBE inzien. Of omdat men gewoon klaar is met het ten onrechte negatief afschilderen van jagers, die ook gewoon huisvader, schoolbestuurder of voetbalvrijwilliger zijn.
  

Gesprek staatssecretaris
KNJV-voorzitter Roelf H. de Boer en directeur Douwe Boersma spraken op dinsdag 26 maart staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij bespraken de vele facetten van het jachtbedrijf en gaven aan dat de huidige jacht op de vijf wildsoorten steunt op de gezamenlijke activiteiten van WBE's ten behoeve van deze soorten. Het voorstel van 'Mooi Nederland' legt volgens de KNJV eenzijdig de focus op schieten en veronachtzaamt de investering van WBE’s in de natuur én de samenleving als geheel. Uiteraard is ook over de ganzenoverlast gesproken, waarbij is toegelicht dat jagers bereid zijn om hun maatschappelijke taak uit te voeren, met inachtneming van de weidelijkheidsregels.

Wise use
De jagers spannen zich tot het uiterste ins om op te komen voor behoud en herstel van onze natuur op basis van het wise use principe. Daarbij weet zij zich gesteund door Sportvisserij Nederland, die net als de KNJV en NOJG van mening is dat het oogstprincipe een duurzame bijdrage levert aan de biodiversiteit en zich eveneens keert tegen overbodige regelgeving. Betrokkenheid bij de natuur creëer je niet door het opleggen van regels. Eigen verantwoordelijkheid is de basis van goed rentmeesterschap. Jacht is en blijft een meerwaarde voor de natuur.


Een greep uit de media-aandacht (2015):
 
Jachtargumenten: Dierenvrienden zijn destructiever voor de natuur, dan alle stropers bij elkaar.
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/30557_dierenvrienden_zijn_destructiever_voor_de_natuur_dan_alle_stropers_bij_elkaar/

Jagers verliezen steun in de Kamer, NRC (zie bijlage)
Arjen Schreuder, 26 maart 2013
Jacht en plezier, Commentaar in de Volkskrant
Peter Giessen, 27 maart 2013
Plezierjacht, dagblad van het Noorden
Jan Wierenga, 27 maart 2013
Nodig voor wildbeheer, Telegraaf
Uitkomst stelling ‘wat u zegt’, 27 maart
PLEZIERJACHT OF PLEZIER VAN DE JACHT?
Blog van Peter Klosse Eigenaar Hotel Gastronomique De Echoput, Oprichter Academie voor Gastronomie, Lector Gastronomie bij Stenden University en Hogeschool Zuyd Maastricht
'Geen steun voor jachtverbod'
SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf, 28 maart
Jager Ellen Mookhoek over het plan om de plezierjacht te stoppen
Knooppunt Kranenbarg, Radio 2, 25 maart 2013
Martijn Grimmius gaat op plezierjacht
Fragment uit Uitzending Goedemorgen Nederland, 25 maart 2013
Stelling bij Stand.nl, Radio 1 25 maart 2013
---------------------------------------------------------------------------
Wilde tijden voor Gerrit ter Weele in Oene
Op de website www.epenaren.nl werd in 2009 door Harold Makaske een informatief en mooi geïllustreerd verslag over het werk na het schot bij slager Ter weele uit Oene gepubliceerd:
"Begin volgende jaar wordt hij vijfenzestig, maar stoppen met werken is niet aan de orde. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin in zijn eigen zaak. Hobby en werk liggen dicht bij elkaar. Ik spreek met Gerrit ter Weele en enkele van zijn medewerkers over de jacht en het slachten van wild."
 
Meer lezen: http://www.epenaren.nl/marktplein/index.php?itemid=454
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
KRO/Brandpunt: Rotganzen (uitzending 17 juli 2011 23:30-einde).
Brandpunt-uitzending naar aanleiding van de ganzenoverlast in Nederland geproduceerd door de KRO/Brandpunt.
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2011/afleveringen/17-07-2011/fragmenten/rotganzen/
-----------------------------------------------------------------------------
Gemanipuleerd Beleidsonderzoek: 'Afschieten ganzen niet nodig'
GRONINGEN - Het afschieten van ganzen is niet nodig. Het spannen van een bewegend anti-ganzendraad zou al een eind kunnen maken aan alle schade en ergernis.
Dat zei onderzoeker Diederik van Liere woensdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. De overlast van ganzen op landbouwgrond is sinds 2005 verdubbeld. Boeren hadden vorig jaar 20 miljoen euro schade.
Het Rijk en de Provincies beslissen binnenkort of er 10-duizenden ganzen moeten worden afgeschoten. De methode is genomineerd voor de beste innovatie in de land-en tuinbouw het afgelopen jaar. De winnnaar wordt 24 juni bekend gemaakt op een bijeenkomst in Valthermond.

bron: RTVNoord

Toelichtend Commentaar.
Het bericht niet weet te vermelden dat de betreffende 'onderzoeker van Liere' deel uitmaakt van het
landelijk bestuur van de PvdD . Een 'onderzoeker' legt immers bij beleidsmakers meer gewicht in de schaal dan een PvdD-bestuurslid.... De PvdD was in Friesland -plat gezegd- al eens op haar bek gegaan met een 'vooruitstrevend en betaalbaar plan van gedragsbioloog Diederik van Liere'.  LinkedIn vermeldt: Van Liere is onderzoeker, beleidsmedewerker, directeur en innovator gespecialiseerd in creatieve oplossingen.
 
Via z'n bureau CABWIM consultancy heeft van Liere dus een methode ontwikkeld die 'een eind kan maken aan alle ganzenschade en ergernis'.
De ontwikkeling van "bewegende anti-ganzendraden en onderzoek naar de voorliefde van ganzen voor witte klaver" wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Faunafonds.
Onderzoekers worden geacht objectief te zijn.
 
Wetenschappelijk onderzoek is echter zo betrouwbaar als degene die het heeft uitgevoerd. Factoren als belangenverstrengeling ego en integriteit hebben aangetoond dat zowel personen als instituten resultaten niet zelden bijbuigen in de richting van de gewenste verwachting. De ganzenproblematiek lijkt hier het onderwerp van dubieus wetenschappelijk onderzoek en dubieuze politiek te worden.
De oorzaak ligt vooral in de partij-politieke belangen van de PvdD: geen wetenschappelijke hoogstandjes, maar politieke kunstjes. Ook door onderzoeker Diederik wordt met info gemanipuleerd.
Hij filtert alleen die uitspraken uit de totaalverzameling van wetenschappelijke resultaten die de PvdD goed van pas komen. Hierdoor wordt de beleidsmakers een -voorzichtig uitgedrukt- zwaar gefilterd danwel onjuist beeld voorgeschoteld. Een voorbeeldje:

Op de
website van CABWIM schrijft van Liere het volgende:

''Ganzen worden massaal vanwege gewasschade gedood. Het doden helpt echter niet en dieren worden aangeschoten (30% van de volwassen ganzen vliegt met hagel in het lijf). Subsidies aan boeren leiden ertoe dat ganzen dik de winter uitkomen en zich goed kunnen reproduceren. Het is dus dweilen met de kraan open. CABWIM heeft voor 2 ha een apparaat gemaakt dat diervriendelijk de schade vermindert (zie ganzenschade). Samen met technici kunnen we nu ook een apparaat bouwen dat praktisch en voor grote arealen geschikt is. Voor het materiaal hebben we ongeveer 15.000 euro nodig. Als dat prototype werkt dan is de drempel genomen!''


Hier suggereert van Liere dus dat tengevolge van de schadebestrijding in Nederland 30 % van de ganzen wordt aangeschoten. Slim als de onderzoekende auteur is, gebruikt hij wel de aanduiding 'volwassen ganzen', want hij doelt op het
Alterra rapport 2055
Bestudering van dit rapport leert -ik citeer-:
''
In totaal zijn in Nederland 119 kolganzen, vijftien rietganzen en twee nijlganzen doorgelicht.
23 van de 119 kolganzen hadden een of meer hagelkorrels in hun spierweefsel, drie van de vijftien rietganzen en geen van beide nijlganzen.''
 
Van de in totaal 136 onderzochte ganzen (jong en oud) zijn bij 26 een of meerdere hagelkorrels aangetroffen. Dit is 19%!
Van de 37 jonge ganzen werd slechts bij 1 hagel aangetroffen. Bij 25 van de 99 gescande volwassen dieren werd 1 of meerdere hagelkorrels aangetroffen (25% i.p.v. 30%).

Voor het betoog van Diederik kwam het beter uit de resultaten van de jonge dieren maar buiten beschouwing te laten...Iemand een rad voor ogen draaien noemt men zoiets.
Er was echter nog een reden voor van Liere de 'jonge ganzen' maar buiten beschouwing te laten:

citaat uit het Alterra-rapport:
"Daaruit blijkt dat vooral de herfst jacht een belangrijk aandeel heeft bij het niet-dodelijk aanschieten van ganzen. Dat nu bij de in Nederland en Duitsland doorgelichte kolganzen vrijwel geen eerstejaars vogels met hagel in hun spierweefsel werden aangetroffen, geeft aan dat de huidige jachtdruk, ondanks de 30 - 40.000 kolganzen die de afgelopen jaren elke winter binnen het nieuwe beleidskader Faunabeheer zijn geschoten, waarschijnlijk vooral buiten Nederland zwaar is. Vooral de voorjaarsjacht in Rusland zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn voor het feit dat een kwart van de volwassen kolganzen één of meer hagelkorrels in zijn spierweefsel blijkt mee te dragen."


Tja..., onderzoeker, beleidsmedewerker en gespecialiseerd in 'wel zeer creatieve oplossingen'!
 
Bron: www.jachtforum.nl

-----------------------------------------------------------------------------Nederlands Dagblad - Colomn Piet H. de Jong d.d. 25 mei 2011: Ganzen.

Het plot voor een spannend boek of scenario voor een film ligt voor het oprapen. Niets is wat het lijkt als het gaat over het overschot aan ganzen.

Na veel vijven en zessen, overleg en gepolder, waren ze eruit. Vogel- en natuurbeschermers, boeren en jagers wilden de overlast van ganzen eindelijk een halt toeroepen. Maandag werd het zogeheten ganzenakkoord gesloten. In plaats van een G-8 werd dat een G-7, omdat de jagersvereniging afhaakte. Zo bepleiten de vogelbeschermers het afschieten van zeker honderdduizend zomerganzen. De jagers op hun beurt vrezen ‘heftige, emotionele reacties’ en deinzen ervoor terug het geweer ter hand te nemen om massaal ganzen af te schieten. Zo lijkt het de omgekeerde wereld: vogelbeschermers die ganzen willen doden en jagers die staken.

Lees verder: www.nd.nl/search/search?query=ganzen&submit=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdlijnenakkoord Zuid-Holland 2011-2015 (VVD, CDA, SP, D66).

http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/grondbankrapportage.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoofdlijnenakkoord Zuid-Holland 2011-2015 (VVD, CDA, SP, D66).

"Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte".
 
Er wonen 3,5 miljoen Nederlanders in Zuid-Holland. Het is de meest dichtbevolkte provincie, de economische motor van ons land en een prachtige provincie om te wonen en te werken. Wij kiezen ervoor het goede te behouden en de komende jaren de provincie ook te verbeteren voor toekomstige generaties. Daarom investeren we in wegen en in openbaar vervoer. Zo zorgen we ervoor dat mensen en goederen snel op de juiste plaats zijn. Om een uitstekend vestigingsklimaat te creëren, investeren we ook in recreatie en natuur voor bewoners en bezoekers en in ontwikkeling van de economische topgebieden van onze regio. Dit is van grote invloed op het welzijn en de welvaart in Nederland.

Dit zijn in een notendop de vier opgaven waar de provincie voor staat: ruimte scheppen voor economische groei, forse verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. Jeugdzorg voeren wij uit met oog voor een goede kwaliteit en toegankelijkheid zolang wij daarvoor wettelijk verantwoordelijk zijn. De druk op de schaarse ruimte en de schaarse middelen vragen daarbij om duidelijke keuzes. We hebben een heldere visie op de toekomst van het bestuur. Zo kiezen wij voor een infrastructuurautoriteit in de Randstad.

Met kracht en overtuiging gaan wij onze kerntaken uitvoeren. Onze focus ligt op de doelstellingen die wij in dit hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben geformuleerd. Wij kunnen en willen dit niet alleen doen. Wij kiezen vanuit een sterke positie als middenbestuur voor een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met onze inwoners en bedrijven, met andere overheden en in open debat met Provinciale Staten. Ons uitgangspunt is dat de provincie vanuit de kerntaken stad en platteland verbindt.

Wij besturen vanuit vertrouwen. Ruimte geven en verbinden is ook hierbij het uitgangspunt. Wij zetten ons ervoor in dat de provincie het vertrouwen biedt om aan eenieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Vanuit onze rol- en taakopvatting zullen wij partijen met elkaar verbinden.

Verbinden en ruimte geven. Dit motto is niet alleen van toepassing op de uitvoering van onze kerntaken en onze bestuurscultuur. Het is ook van toepassing op onze coalitie. In de begroting en bij de verantwoording geven wij nadere invulling aan dit hoofdlijnenakkoord. Vol vertrouwen en voortvarendheid gaan wij dit hoofdlijnenakkoord uitvoeren.

Namens VVD: dhr. F. Vermeulen
Namens CDA: mw. J.W.E. Spies
Namens SP: dhr. H.F.A. van der Nat
Namens D66: dhr. G. Wenneker
 
Lees verder.....:
 
 
Bron: Beleidsdocument bestuursakkoord
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Grutto werd 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen

In de Woudpolder bij Krommenie is de oudste grutto van Europa gevonden: bijna dertig jaar. Helaas is hij wel dood.
Weidevogelbeschermer Henk de Vries uit Krommenie trof de vogel op 19 april in een greppel op het land van veehouder Wouda. Omdat de maden al door het lijf kropen, liet hij het dode dier liggen, maar de ring van zijn poot stuurde de vogelaar op naar het Vogeltrekstation in Wageningen. Daar bleek dat de grutto als kuiken was geringd door Jan van der Geld op 11 juli 1981 in het Wormer- en Jisperveld. De vogel is dus 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen oud geworden. Moedertje natuur blijft ons verassen. Lees verder....

Bron Trouw.nl: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1906454/2011/05/05/Een-grutto-met-een-leeftijd-van-29-jaar-9-maanden-en-8-dagen.dhtml

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strijd Vereniging Das&Boom tegen staatssecretaris Bleker: Blekerleaks.

Met de klokkenluidersite BlekerLeaks zet Jaap Dirkmaat van Das&Boom een volgende stap in de strijd tegen de bezuinigingen op de Nederlandse natuur. "We hebben tegenwoordig te maken met een staatssecretaris die liegt en bedriegt."
 
Ze zijn op zoek naar motiveringen, naar argumenten die door anderen worden gebruikt bij aangekondigde bezuinigingen. De medewerkers van natuurbeschermingsorganisatie Das&Boom schrijven staatssecretaris Bleker (Landbouw) brieven met de vraag waaróm hij de verbindingszones tussen de natuurgebieden schrapt, waaróm hij zestig procent kort op het budget van Staatsbosbeheer, waaróm hij de financiering stopt voor het project met de korenwolf in Limburg. Ze hebben tot nu toe geen antwoord gekregen. Lees verder.....
Bron: Trouw.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natuur- en jachtgroepen sluiten ganzenakkoord

DRIEBERGEN -  Een groep natuur- en jachtorganisaties (G8) heeft afspraken gemaakt om een einde te maken aan het „maatschappelijke probleem ganzen”. Dat heeft een woordvoerster van Staatsbosbeheer, een van de instanties, dinsdag gezegd. 

De groep, verenigd in de Ganzen-8, wil onder meer de populatie grauwe ganzen terug-brengen naar het niveau van 2005 (100.000 vogels). Dat moet onder meer gebeuren door de beesten af te schieten. Ook zijn niet-inheemse ganzen straks niet langer meer beschermd.

Daar staat tegenover dat de dieren niet meer mogen worden gestoord in het broedseizoen. De Ganzen-8 bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Staats-bosbeheer, LTO Nederland en de Vogelbescherming  Nederland. De maatregelen zijn volgens de partijen nodig wegens „economische en ecologische schade” die ganzen kunnen toebrengen, bijvoorbeeld door te foerageren op boeren-akkers. De organisaties leggen het 'ganzenakkoord' voor aan hun leden, van wie zij hopen dat zij er eind mei mee instemmen. Vervolgens kunnen ze de afspraken voorleggen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat er sprake is van „een heel slecht plan”, zo zei Niko Koffeman, lijsttrekker voor de partij in de Eerste Kamer, in een reactie.

Bronnen:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/article9685399.ece?cid=mailart
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1884321/2011/05/03/Natuur--en-jachtgroepen-akkoord-over-afschieten-ganzen.dhtml

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Smaak van Wilde gans

Hoe smaakt wilde gans? In de Hollandse keuken kwam wilde gans regelmatig op het bord. Tot 1999. Toen werd een vang- en jachtverbod ingesteld en verdween wilde gans van ons menu.

 

De afgelopen decennia is het aantal wilde ganzen enorm toegenomen. Deze zorgen voor flinke schade in de landbouw en sommige natuurgebieden. Daarom neemt de overheid maatregelen. ‘s Zomers wordt het aantal ganzen door afschot gereguleerd via een strikt vergunningstelsel. ‘s Winters worden ganzen geschoten om ze te verjagen. In totaal gaat het over zo’n 200.000 per jaar. Vaak kunnen jagers ze aan de straatstenen niet kwijt.

 

Kan wilde gans als natuurproduct worden aangeboden? Wilde gans heeft een exquise smaak en er zijn uiteenlopende gerechten van te maken. Maar je moet wel weten hoe dat moet! Het dier kan gastronomisch ‘lastig’ zijn. De beloning is dan wel weer van grote klasse. Enfin, komt u het zelf ervaren.

 

Proeverij Ganzenbord

Graag nodigen we u uit voor één van de twee proeverijen. Om vragen die u heeft met betrekking tot jacht, verkrijgbaarheid, bereiding, beheer en soorten te kunnen stellen aan deskundigen en natuurlijk om te proeven. De hele ganzenketen zal voor u aanwezig zijn. In Noord-Holland organiseert CLM samen met LTO-Noord een proeverij, en in samenwerking met wildhandels Ruig en Pieter van Meel in opdracht van de provincie Noord-Holland.

 

In Zuid-Holland organiseren Soetman duurzaamheidsadvies, Wildhandel Treuren en restaurant Eendracht de proeverij. Enkele chef-koks die ervaring hebben met het bereiden van wilde gans, waaronder ambachtelijk charcutier Diny Schouten, Arjan Smit van De Pronckheer (Cothen), Pepijn Schmeink van Eendracht (Rotterdam) en Bram van den Akker van Oude Schouw (Akkrum), laten u proeven van hun bereidingen.

De meest favoriete gerechten worden bij elkaar gebracht in een receptenboekje. Voor deze Wilde Ganzendagen worden koks, (culinaire) journalisten, poeliers, groothandel en andere betrokken partijen uitgenodigd. Deelname is kosteloos.

 

Aanmelden voor de proeverij op 2 mei bij Bea de Groot
E: beadegroot@clm.nl of T: 0345 470703 en voor
16 mei bij Mark Soetman E: mark@soetman.nl of
T: 06 20392298. U ontvangt dan een bevestiging
en routebeschrijving.
 
Voor meer informatie
CLM , Adriaan Guldemond E: guldemond@clm.nl;
T: 0345 470721 www.clm.nl/actueel/ganzenpagina.html
Soetman F&B consultancy in duurzaamheid, Mark Soetman
mark@soetman.nl, T: 0620392298 Twitter: @Soetman
 Bron: Flyer: Proeverij Wilde Gans Ganzenbord.

----------------------------------------------------------------------------------
Bron: Mr. nr. 3-2011 Kolom Arrest van de maand.

Titel: "Vergassen is menselijk" (auteur: Jurjen Boorsma).

Met de uitspraak "Vergassen heeft nare associaties, met de oorlog en zo," zegt Arie den Hertog, van beroep jager en ongediertebestrijder, "Maar wat moet je dan? Doodknijpen?" als subtitel plaatst het juridisch vakblad "Mr." een artikel over de juridische aspecten van het bestrijden van ganzen. Het blad voor juristen bespreekt in dit artikel de juridische insteek bij het aanvechten van een vergunning tot het vangen en doden van Utrechtse Ganzen. Faunabescherming voerde aan dat de toegestane methode -vergassen- nergens wettelijk was beschreven. De rechter volgde deze redenatie, vernietigde het ontheffingsbesluit en stelde zijn eigen vonnis in de plaats (LJN: PB2285, Rechtbank Utrecht, SBR 10/28521). Er moet een expliciete wettelijke basis worden gecreëerd voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel "vergassen", bijvoorbeeld in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Mr vraagt zich in het artikel af: "Wat is uiteindelijk diervriendelijker? Doodgeschoten worden of vergassen?" (citaat). E. de Jong van de Faunabescherming spreekt zich er niet over uit. Beroepsjager Den Hartog vindt dat onzin. Het doden van dieren is natuurlijk nooit diervriendelijk, maar het is wel de meest diervriendelijke methode. Het wordt bevestigd door een rapport van de universiteit Wageningen van vorig jaar.

------------------------------------------------------------------------------Bron: METRO-groen 25 maart 2011:

Zeedieren en -vogels zien plastics aan voor voedsel en verhongeren met volle maag. Jay Holcomb van het vogelreddingscentrum wordt geïnbterviewd door Metro.

Bron: METRO-archief: http://www.readmetro.com/show/en/MetroHolland/20110325/2/10/

----------------------------------------------------------------------------------METRO-Rotterdam 1 Maart 2011.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.