Wetgeving


De Wet Natuurbescherming.
Nederland heeft de voorheen bestaande wetgeving (Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.) nader op elkaar afgestemd en geïntegreerd tot 1 kaderwet: de nieuwe Wet Natuurbescherming.
Informatie hierover treft u vanzelfsprekend aan op de websites van de verschillende ministeries, media en belangenorganisaties. Vanuit de Nederlandse Jagersvereniging (NJV) wordt verschillende activiteiten ondernomen om de belangen van de faunabeheerders in de nieuwe Natuurbeschermingswet te waarborgen. Nadere informatie over deze ontwikkelingen treft u aan op de website van de NJV:
www.jagersvereniging.nl/dossiers/wet-natuurbescherming/


Wat zijn de regels voor de jacht?

Om te mogen jagen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heeft u een jachtakte nodig. U mag alleen op bepaalde dieren en in een bepaalde periode jagen. En u mag het wild niet onnodig laten lijden. Deze en meer regels voor de jacht staan in de Wet Natuurbescherming. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u informatie over de  jacht.

Jachtakte.
Om te mogen jagen met een geweer heeft u een geldige jachtakte (jachtvergunning) nodig. Verder heeft u onder meer een wapenkluis, een wapenvergunning en een jachtdiploma nodig. Een jachtakte vraagt u aan bij de politie. De akte is 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april. Een Jachtakte wordt alleen verstrekt wanneer de aanvrager beschikt over een diploma van de Jachtopleiding (SJN), een speciale jachtverzekering alsmede mogelijkheid tot jagen (jachtgerechtig-heid).

Valkeniersakte.
Om met een jachtvogel (slechtvalk of havik) te mogen jagen heeft u een valkeniersakte nodig. Daarvoor moet u het valkeniersexamen hebben gehaald. U vraagt de akte aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De akte is 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april.

Kooikersakte.
Een kooikers-akte heeft u nodig voor de jacht met een eendenkooi. U moet het kooikers-examen hebben gehaald of daarvan vrijgesteld zijn. De akte vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook deze akte is 1 jaar geldig, van 1 april tot 1 april.Jachtseizoen

De Flora- en faunawet wijst 6 wilde diersoorten aan als wildsoort. Per wildsoort geldt een periode waarin de jacht is toegestaan:

Tabel met jachtseizoen per wildsoort:
 • wilde eend 15 augustus tot en met 31 januari 
 • haas 15 oktober tot en met 31 december 
 • fazantenhen 15 oktober tot en met 31 december 
 • fazantenhaan 15 oktober tot en met 31 januari
 • houtduif 15 oktober tot en met 31 januari 
 • konijn 15 augustus tot en met 31 januari 
 • patrijs jacht is niet toegestaan (gesloten)

Jachtmiddelen.
U mag binnen de daarvoor geldende regelgeving de volgende jachtmiddelen gebruiken:
 • geweren;
 • honden (geen lange honden zoals windhonden);
 • gefokte jachtvogels (havik en slechtvalk);
 • geregistreerde eendenkooien;
 • lokeenden of lokduiven (deze mogen niet blind of verminkt zijn);
 • fretten;buidels.
 • vangkooien
Geweren kunt u op uw jachtakte laten bijschrijven.

S
chadebestrijding en wildbeheer
U mag alleen jagen op de wildsoorten en in de perioden die de Wet Natuurbescherming aanwijst. Deze wet stelt ook vast welke dieren beschermd zijn. De wet staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe:
 • als beschermde dieren, zoals edelherten, reeën of wilde zwijnen, overlast en schade veroorzaken
 • als dat nodig is voor het beheer van de wildstand
U heeft dan een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet Natuurbescherming en de Provinciale Faunabeheerplannen nodig. Voor de provincie Zuidholland wijkt de regel iets af van de landelijke regels ten aanzien van de door de provincie te verstrekken ontheffing.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/436034/436034_1.html

De provinciale verordening geldt alleen voor Zuid-Holland en is een verdere uitwerking van de wet Natuurbescherming. U vraagt deze aan bij de provincie (FBE).


Toelichting. 
A
rtikel 4.2.  bepaalt, dat ontheffingen voor o.a. bestrijding van ganzen uitsluitend wordt toegekend aan jachthouders
of leden van een WBE (maar let op, volgens onze statuten zijn de leden jachthouders. Als je geen jachthouder bent, dan ben je geen lid maar deelnemer!): 

    

Artikel 4.2 Verplicht lidmaatschap wildbeheereenheid

·        1. Ingevolge artikel 3.14, tweede lid, sub b van de wet, worden geen uitzonderingen gemaakt op de wettelijke verplichting voor jachthouders met een jachtakte om zich te organiseren in een wildbeheereenheid.

·        2. Alleen aan de volgende personen is het toegestaan om binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid uitvoering te geven aan het faunabeheerplan:

    • a. de jachthouder in zijn jachtveld;
    • b. personen met schriftelijke toestemming van de jachthouder, mits de jachthouder lid is van de wildbeheereenheid;
    • c. leden van de wildbeheereenheid;
    • d. personen in het gezelschap van de onder a, b of c bedoelde personen.

·        3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet ten aanzien van het bewerken van eieren en nesten door grondgebruikers.

 

Conclusie: Dus als je een grondgebruikersverklaring hebt, maar geen jachthouder bent, dan kan je dus geen ontheffing krijgen. Zeker niet als er in hetzelfde gebied al iemand anders wel als jachthouder in DORA geregistreerd staat.
De jachthouders is de enige die een ontheffing kan doorschrijven naar anderen.

Voor de nestbehandelaars is er een uitzondering opgenomen, maar dat is logisch. Dit zijn niet altijd jachthouders. 

Bronnen wet- en regelgeving:

Politiek:

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/30994_kabinet_blijf_met_je_poten_van_de_jager_af/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Joop%203&utm_medium=email