Postbus 742,3300 AS Dordrecht, Mail info@fbezh.nl, Tel. 085 – 210 36 28

Organisatie ganzenbeheer in Zuid-Holland maart 2013

Akkoord ganzenbeleid
Op 6 december 2012 is er een akkoord gesloten over de uitvoering van het ganzenbeleid tussen de
 • 1) Provincie Zuid-Holland / (IPO en overige provincies)
 • en de volgende organisaties:
 • 2) De12Landschappen
 • 3) de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
 • 4) de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)
 • 5) Natuurmonumenten
 • 6) Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland
 • 7) Staatsbosbeheer
 • 8) Vogelbescherming Nederland
Ganzenafstemmingskaders (GAK’s)
Deze acht organisaties zijn overeengekomen om in de provincie één of meerdere werkgroepen (Ganzenafstemmingskaders of GAK’s) op te richten die onder de faunabeheereenheden opereren en als doel hebben het opstellen en eventueel begeleiden van de planmatige uitvoering van het populatiebeheer voor standganzen en exoten.
 • In een GAK worden vertegenwoordigd: De acht organisaties die het akkoord hebben gesloten en de wildbeheereenheden.
 • De acht organisaties van het akkoord hebben zich verplicht om een vertegenwoordiger naar de GAK’s af te vaardigen.
 • De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) is geen partij bij het akkoord maar heeft laten weten zitting te willen nemen in de GAK’s namens de wildbeheereenheden.
Bestaande organisatie in Zuid-Holland
In Zuid-Holland staan de uitvoerende regionale partijen aan de basis van het ganzenbeheer. Het in 2010 goedgekeurde Zuid-Hollandse faunabeheerplan omvat naast een hoofddocument zeven regioplannen die zijn opgesteld in samenspraak met de door provincie en FBE in het leven geroepen regiogroepen. In deze regiogroepen zijn de plaatselijke terreinbeheerders, recreatieschappen, wildbeheereenheden, LTO Noord-afdelingen en in sommige groepen ook agrarische natuurverenigingen, gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd. In de regio’s Delfland en Schieland participeert de luchthaven van Rotterdam. De regiogroepen hebben ingestemd met de in het faunabeheerplan gestelde doelen.
De FBE organiseert één keer per jaar bijeenkomste
--

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.